فایل روش تحقیق بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران

موانع حضور زنان در تصمیم گیریها ;زنان در مشارکت های مدیریتی

امروزه زنان جهان در روند تحركات اجتماعی ،‌اقتصادی و توسعه جوامع با مشكلات كم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابریهای آموزشی ،‌دسترسی به فرصت های شغلی متناسب با قابلیت های خویش ، عدم تناسب در توزیع در آمدها ، نابرابری در حقوق مدنی و مشاركت سیاسی و … با مردان رنج می برند و همچنین افزایش مشاركت زنان در كمیت ، همپای ارتقای آنها در كیفیت و دس

فهرست مطالب

بیان مساله ……………………………………………………………………………………….. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق : (the importance of resarch)………………. 6

اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………….. 9

فرضیات تحقیق:……………………………………………………………………………… 9

تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از كشور :………………………….. 13

ابزارگرد آوری اطلاعات :……………………………………………………………… 15

روش های تجزیه و تحلیل آماری:………………………………………………… 16

فهرست منابع و ماخذ:……………………………………………………………………… 19

بیان مساله : (Research problem )

امروزه زنان جهان در روند تحركات اجتماعی ،‌اقتصادی و توسعه جوامع با مشكلات كم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابریهای آموزشی ،‌دسترسی به فرصت های شغلی متناسب با قابلیت های خویش ، عدم تناسب در توزیع در آمدها ، نابرابری در حقوق مدنی و مشاركت سیاسی و … با مردان رنج می برند و همچنین افزایش مشاركت زنان در كمیت ، همپای ارتقای آنها در كیفیت و دست یابی به پایگاههای مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است . (فرزین نیا، 1374 ، ص 667 ) . آمار نشان می دهد كه با وجود دارا بودن تحصیلات عالی ، زنان در پست های بالای اداری كمتر حضور دارند از كل زنان تحصیلكرده شاغل فقط 30 درصد به پست های بالای اداری رسیده اند كه از این تعداد 0003/0 درصد زنان جامعه دارای پست های كلان مدیریتی هستند حدود 85 درصد از زنان مورد تحقیق هرگز از جانب دانشگاه خود برای فرصت های مطالعاتی و یا دوره آموزشی به خارج از كشور اعزام نشده و بورس تحصیلی دریافت نداشته اند و نزدیك به 90 درصد از آنها هرگز به عنوان نماینده رسمی دانشگاه خود به مركزی معرفی نشده اند بیش از 70 درصد زنان در طول خدمت هرگز در پست های اجرایی اشتغال نداشته اند . (مركز امور مشاركت زنان ، شماره 6 ،‌1379 ، ص 22 ) در چهارمین كنفرانس جهانی سال 1994 در سند پكن آمده است كه تبعیض در آموزش پرورش ،‌استخدام ،‌مزد ، ترفیع و رویه های تحرك شغلی ،‌شرایط انعطاف ناپذیر كار ، عدم دسترسی به منابع تولید و مشاركت نابرابر در مسئولیت های خانواده ،‌فرصت های اشتغال و فرصتهای اقتصادی و تخصصی ، تحرك شغلی را برای زنان كماكان محدودنموده است نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح محلی ، ملی و بین المللی بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است كه باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت.

توجه به موقعیت زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است معمولا زنان علیرغم موقعیت نامناسب اجتماعی ،‌نقش قابل توجهی در جامعه ایفا می كنند گرچه رشد شاخص های مربوط به مشاركت زنان در چهار سال اخیر قابل توجه است لكن در مقایسه با توانمندیهای زنان هم چنان فاصله قابل توجهی وجود دارد زیرا حضور آنها در بخش وسیعی از فعالیت های اجتماعی از جمله مدیریت و تصمیم گیری با تنگناهایی همراه بوده است . معضلی كه طی سالهای گذشته در ایران همواره مطرح بوده ، حضور نداشتن موثر زنان در مشاركت های مدیریتی و سطوح تصمیم گیری است یعنی قاعده كلی كه در همه جای دنیا كم و بیش وجود دارد .«آنجا كه قدرت هست زنان نیستند »

صرفنظر از عواملی چون فرهنگ بازدارندة اجتماعی ،‌كمبود مدیران و فرصت برای شكوفایی ،‌تجربه ومهارت شغلی و مدیریتی ،‌احتمالا عوامل دیگری در بروز پدیدة عدم حضور زنان در مشاركت مدیریتی استان مازندران نقش دارند ،و گره های ناگشوده در خصوص مسایل زنان كه از مسایل كلان ملی و استراتژیك فرهنگی است ،وجود دارد. حال با عنایت به آنچه كه در بیان مساله بدان پرداخته شد ،مسئله پژوهش این است كه چرابه طور حقیقی از توانایی های نیمی از جمعیت بهره گرفته نمی شود؟

چرا استعدادهای بالقوه زنان شكوفا نمی شود؟چرا در مشاركت مدیریتی در تربیت بدنی استان بیشتر مردان حضور دارند و چه دلایلی برای حضوركم زنان در مشاركت مدیریتی وجود دارد؟ و ازبین عو امل روانی ،خانوادگی ،سازمانی وفرهنگی ـ اجتماعی كدامیك باعث بیشترین مانع این حضور می شود؟ پاسخ به این سوالات وسوالات مشابه دیگر مسئله این پژوهش را تشكیل می دهد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20فایل روش تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم و مقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان

مقیاس های شخصیتی زنان مجرم;زنان مجرم زندانهای لرستان;عوامل و موانع جرم;دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری;برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی

هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد یافتن این مساله که آیا ارتباط هایی بین مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است كه پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت روش این پژوهش از نوع توصیفی مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از زنان زندانی موجود در زندانهای لرستا

فهرست مطالب

چکیده:

فصل اول: مقدمه وبیان مسئله

مقدمه

طرح مساله و بیان موضوع

اهداف پژوهش:

این پژوهش به سوالات اساسی زیر پاسخ می دهد:

فصل دوم: تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها

حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان

پیشینه تحقیق چارچوب نظری ،دیدگاهها وتعاریف

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

برساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری

چرا مردم کج رفتاری می کنند؟

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

پارادایم اثبات گرا

نظریه های فشار

مرتن و فرصت های مشروع افتراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین و فرصت های نامشروع افتراقی

برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی

نظریه های یادگیری اجتماعی

سادرلند و پیوند افتراقی

گلیزر و هویت پذیری افتراقی

برگس و ایکرز و تقویت افتراقی

برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی

نظریه های کنترل

فصل سوم: روش تحقیق جامعه ونمونه

روش تحقیق

آزمودنی ها

ابزار های پژوهش

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

روش تحلیل داده‌ها

نتایج و یافته ها

فصل پنجم: ارائه یافته های تحقیق ونتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

ضمیمه:

چکیده: هدف این تحقیقبررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد. یافتن این مساله که آیا ارتباط هایی بین مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است كه پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از زنان زندانی موجود در زندانهای لرستان در سال1385انتخاب و با 50 نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصیتی مینه سوتا(MMPI) مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد كه مقیاس های شخصیتی زنان مجرم با آزمودنی های بهنجاردر مقیاس های هیپوکندری، افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی روانی، پارانویا ، اسکیزوفرنی و هیپومانیا تفاوت معنی داری دارند. روش تحقیق با تكنیك پرسشنامه و مصاحبه با مددجویان بوده كه به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته (جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح و شیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی و با فن تحلیل مسیر نمایة این اثرگذاری ترسیم گردید. با كمك این تكنیك نیز رابطة ‌مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه (رفاه اجتماعی خانوار) با فاكتورهای عاملی سنجیده شد. آیتم‌های متغیر مداخله‌گر متشكل از سواد مددجویان و مادرانشان، تعداد خانوار و میزان درآمد ریالی با توجه به فرضیه‌های پژوهش با فرض تأثیر مجموعه متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به ترتیب درجة اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند. آزمون آماری فرضیه‌ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) و بعد از آن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته‌ رد فرضیه‌های پژوهش در سطح معناداری معین با ضریب اطمینان 98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل‌گرانه متغیر مداخله‌گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاكتورهای مادری ، پدری 38/0- ، والدینی 35/0- ، اقتصادی 30/0- ، آموزشی 25/0- و فردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگوپذیری جنسیتی دختران از مادر و فرض اثرگذاری بیشتر فاكتورهای جرمزای مادری بر زنان بزهكار ولی این عوامل اقتصادی بودند.

واژگان کلیدی: مقیاسهای شخصیتی، زنان مجرم ، زندانهای لرستان ، بهنجار،عوامل و موانع جرم

پژوهشگر: محمد میری

فصل اول

مقدمه وبیان مسئله

مقدمه

هرجاجمعی از انسان ها گردهم آمده اند، برای رفع آسان تر و بهتر نیازهای خود به امنیت ، آسایش و سلامت و هرنوع نیاز دیگری ، هنجارهایی ساخته اندو همه را به تبعیت از آن ها فراخوانده اند. مجموعه هنجارها، البته به تبع تاریخ ، جغرافی و طبع و طبیعت انسان ها متفاوت و میزان تبعیت افراد و گروه ها از این هنجارها متغیر بوده است .مطابق همان هنجارها، همیشه متخلفان را مجازات کرده و معمولاً به همنوایان پاداش داده اند. اما از همان آغاز بر سر این موضوع که چه کسی متخلف است و علت تخلف او چیست ، مناقشات فراوانی وجود داشته است . اینکه چه کسی هنجارها را ساخته ، چه کسانی متخلف را معرفی کرده و چه کسانی از تخلف از هنجارها و به چه میزان متضرر شده اند نیز موضوعات مهمی بوده که همگی حوزه مباحث جامعه شناسی انحرافات اجتماعی را تشکیل داده اند. اما تبیین این موضوع که چرا مردم از هنجارهای خاصی سرپیچی کرده و می کنند، همیشه و مثل هر حوزه دیگری از مباحث علمی ، برعهده نظریه هاست .پرداختن به مباحث نظری موضوع ،به ویژه زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که حجم کج رفتاری های مردم از سقف تحمل جامعه فراتر رفته و نگرانی هایی ایجاد کرده باشد. در زمانه موجود که برخی هنجارشکنی ها از جمله تخلفات رانندگی ، سرقت ، نابهنجاری های اخلاقی ، اختلاس و رشوه خواری ، تقلب ، اعتیاد به مواد مخدر، ایدز، کودکان و زنان خیابانی ، از حد معمول و آشنای جامعه بیشتر شده و نرخ فزاینده ای هم یافته است ، همه جا و همه کس می پرسند چرا این همه از مردم کج رفتاری می کنند، اینکه چه کاری درست و کدام یک غلط ، چه رفتاری بهنجار و کدام یک نابهنجار است نیز همیشه مورد سؤال و مناقشه وتابع شرایط زمان و مکان و فرهنگ کنش گران و عوامل نظام کنترل اجتماعی و مردمی بوده که به رفتارهای آن ها واکنش نشان داده اند. همیشه افراد خاصی را داریم که درگیر جرم می شوند. در مقابل می توان گفت افرادی نیز وجود دارندکه درطول عمر شاید برای یک بار نیز هنجارشکنی نمی کنند.مساله ای که دراینجا مطرح می شود این است که آیا عواملی هستندکه تعیین کننده این مساله هستند.آیا عوامل خاصی را می توان یافت که در افراد مجرم به شکل بارزتری نسبت به افراد بهنجاردیده می شوند.ویژگی هایی به زنان نسبت داده می شودکه معتقد است، آنان با توجه به خصیصه های رفتاری و واقعی شان یا کار مهمی انجام نمی دهند یا کار خاصی ازپیش نمی برند از آنجایی که این نسبت دادن ها به نقشهای واگذارشده،چسبیده است،مشروعیت شان یک برنامه درحال پیشرفت است. تغییر چنین باورهایی شایدبه خلق فرصت هایی برای تغییروضع موجود و تهدید نهادهای اجتماعی می انجامد که در آن، مردان با بیشترین خطر روبرو می شوند و بعضی از زنان منافع خود را باور می کنندایا وضعیت زنان از وضعیت مردانی که بصورت تصادفی به دلیل رنگ پوست، یا بعضی از موقعیت ها، در فشار و رنج از سوی قدرتمندان هشتند، تفاوت دارد ؟ من ادعا میکنم بله ،چرا که آنان نه تنها محنت می کشند – گاهی مشقت های نسبی – که [ساختارهای]همپوشان شناختی و ایئولوژیکی را که انقیاد آنان را مشروع و عادی تعریف می کند، را هم تحمل می کنند. جنس و حنسیت، نشانگران سازماندهی کننده در تمامی جوامع هستند. در هیچ کشوری، گروه یا جامعه سیاسی مردان رابعنوان “بشریت کمتر “یا “انسان مادون”آنگونه که زنان را تعریف می کند، توصیف نمی کند. چرا چنین وضعیتی قابل پذیرش است ؟و چراچنین باوری (تا این حد)مقاومت میکند ؟منابع بسیاری درراستای مشروع کردن موقعیت پایین تر زنان در جامعه، تخصیص داده می شود. تعداد معدودی از مردان سیاسی در ساخت قدرت،حاضر به دعوت از زنان برای پیوستن به آنها می باشدند. زنان و دختران بسیاری مفهوم اورولی “Orwellian notion ” را که “محدودیت را آزادی “، “رنج رالذت “و “سکوت را قدرت “می پندارد، همصدا هستند.البته این شرایط ایستایی نیست و من امیدوارم که وضعیت غیر قابل اجتنابی هم نباشد. زنان در جهان غرب، در بخشهای مختلف دیگری ازدنیا،درحرکت بسوی زنجیره برابری، جهت گیری رو به بالایی دارند. سی و پنج سال پیش، من به این اشاره کردم که چکونه زنان در حرفه وکالت در ایالات متحده از شبکه های اطلاعاتی – که تحرک و در برگیری زنان را ممکن می ساخت،بیرون نگهداشته می شدند.هم اکنون،تعداد قابل توجهی از این زنان جسارت عبور از این مرزها را دارند. به همین طریق، افزایش قابل توجهی در تعداد زنان شاغل در رشته هایی همچون علوم، تجارت، پزشکی ودامپزشکی بوجودآمده است (Cox & Alm 2006) این تغییرات نسبتا سریع اتفاق افتاده است. [این در حالی است زنان ] نه مغزخودرابزرگتر کرده اند و نه استدلالشان از سمت چپ مغز به سمت راست مغز جابجا شده است.ازناهیدبه مریخ هم نرفته اند. بلکه بیشتر، این را اموخته اند که می توانند به تحصیلات بالاتر و مشاغل مناسب مدارج تحصیلی شان دست یابند.مشکل دیگر، صلاحیت نیست بلکه، ارتقاء و حضور در شبکه های اطلاعاتی است که منجر به مدارج بالاتر می شود.اما موانع بزرگی همچنان درسر راه است. دی ماگیو در بازنگری پویشهای جامعه شناسی شناختی (1997)بازمفهوم مورتون “جهالت تکثرگرایانه”رابه ماگوش زدمی کند.این مفاهیم تازمانیکه مردم بارجوع به مفاهیم مشترک جمعی که به لحاظ تجربی نادرست هستند،دست به کنش می زنند، کاربرد دارد و بنیان محکمی برای شرایط مطیع وانقیاد سازی زنان بشمار نمی رود.بویژه اینکه، این یک باور عام و گسترده است. جرائم زنان بیشترریشه درفرهنگ مردم دارد که به لحاظ توانایی و احساسی که نسبت به جامعه دارندمرتکب جرم میشوند. من کاملا می دانم که قرائت های اجتماعی کلانی وجود دارد که مورد پذیرش میلیونها مردم بیصدایی قرار دارد که هیچ پایه ای در آنچه که دانشمندان علوم اجتماعی بعنوان شاهد مورد توجه قرار می دهند، ندارد. بهترین مثال این، متون پایه بزرگترین مذاهب دنیاست.حال می تواند باورهای عام اجتماعی یا انواع دیگر، آن هم باشد. نظامهای باور قدرتمند هستند باورهای ناراستین اثبات شده یا نشده اغلب میزان زیادی از این باورهارا شکل می دهدوگاهی، اینها بسادگی فقط داستان های شنیدنی هستند. ما در علوم اجتماعی دروازه هایی را برای درک بهتر فرآیندهایی که در خلال آن، گروههای به انحطاط کشیده شده بواسطه اعمال این “دسته بندی “ها مثل گروه بندی “نژادی “، یا گروه “قومی “با اخراج یا بهره بردای از آنان، رنج کشیده اند، بازکرده ایم (Tilly1998). با اینوجود، روشن گری های

صورت گرفته، بطور نسبی به مرزهای جنسیت یا جنس پرداخته است. تیعیض جنسی، آنچنان در زندگی اجتماعی پذیرفته شده است که بسیاری ازمردم دردنیا درحمایت و تقویت آن دارای منافع و البته خطر هستند و از همین رو، این مقاوم ترین دسته بندی تبعیض آمیز در مقابل تغییرات است. امروز هال و لامونت (2005)، بر این اعتقادند که، تولید گراترین جوامع، جوامعی هستند که مرزهای میان دسته بندی مردم بسیار بسیار نفوذپذیر و قابل عبور است. گروههای کوچک مردان شاید با خاموش و فرونشاندن توانایی های بالقوه زنان، کامیاب شوند. اما ملتهای موفق، از مشارکت همه جانبه زنان وتوان تولیدکنندگی آنان درجامعه برخوردارهستند،جوامع احتمالا با موفقیت های بیشتری روبروخواهندشداگر درها بروی زنان واقعا گشوده شوند. به لحاظ تاریخی، جامعه شناسان متعهد به تغییراجتماعی برای نیل به برابری بیشتردردنیا در زندگی عمومی و خصوصی بوده اند. اما من در این پژوهش وظیفه حرفه خود را دردو سطح زندگی حرفه ای ودانشگاهی به چالش کشیدم،برای طرح، آشکار سازی و حمله به دیوارهای مفهومی و فرهنگی که نابرابری را بر پایه جنس در تمامی نهادهای جامعه توجیه می کند و البته، عبور از مرزهای کنونی یه منظور رسیدن به دانش و عدالت.

طرح مساله و بیان موضوع

رشدجرایم درسالهای اخیردراستان توجه برانگیزومساله زاگردیده است.بطوریکه پژوهش دراین زمینه شاخص رشد جرایم رادرمناطق پیرامونی وحاشیه نشینان این استان ارزیابی نموده و اظهار می دارد بیشتر زندانیان زندانهای استان لرستان ازمناطق فقیرنشین تحویل زندانهای استان شده اند مساله مهمتر تحول و دگرگونی در نقش جنسیتی جرایم دراین استان سنتی باحاکمیت مردان است.ماشاهدرشدروزافزون جرایم درمیان زنان هستیم.زین پس تعریف جرم وبزه برمبنای نقش مردانه دیگرمعنا واقعی وحوزه مجرمان حقیقی رامعرفی نمینماید.(گرت،1998، 80-170)

دربروزجرایم سرقت واعتیادکه سابقاً وسنتاًدراستیلای مردان بود،حضورزنان چشمگیر است.(36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه وزنان بوده وشناخت عوامل بروز این نابهنجاری ها و آسیب ها مهم است.

یک سوی نظر به این بزهکاری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان این کژرفتاریهاست؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است.سویه دیگرراههاوپدیده های منع کننده وپیشگیرانه ازجرایم زنان می باشد؛زنانی که بدلایل مثبت یا منفی مرتکب جرم شده اند.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55فایل روش تحقیق و پیشینه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

مقایسه خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان ;نقش شغل در خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان ;اهمیت شغل در رنان

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است كه ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است هر چند كه این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان كرده اند اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند به عنوان مثال میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد كه پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی یكی از تفاوتهای عاط

روش تحقیق و پیشینه بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

فهرست

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1ـ مقدمه

2ـ موضوع پژوهش

3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش4ـ فرضیه پژوهش

5ـ هدف و فایده تحقیق

6ـ تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

1ـ مقدمه

2ـ پیشینه تحقیق

1ـ بخش اول :

سلطه گر كیست؟ سلطه پذیر كیست؟

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی

// // // فروید

// // // یونگ

// // // اریك فروم

// // // راسل

// // // آدلر

// // // هورنای

// // // ملانی كلاین

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ

// // // مانس اشپربر

بخش دوم :

همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه

پذیری

متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی

متابعت

همانند سازی

درونی كردن

توالی دام گستری

محظوری اخلاقی موفقیت

قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط

فصل سوم:

1ـ روش و ابزار تحقیق

2ـ جامعه آماری

3ـ نمونه آماری

4ـ ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:

1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها

2ـ محدودیت های پژوهش

3ـ پیشنهادات

4ـ فهرست منابع

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه:

مهتری گر به كام شیر در است شو خطر كن ز كام شیر بجوی

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است كه ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است . هر چند كه این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان كرده اند . اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند . به عنوان مثال : میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد كه پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی یكی از تفاوتهای عاطفی مهم این است كه تمایلات انسان ، برخلاف جانوران ، اساساً بی حد و حصر است و ارضای كامل آنها ممكن نیست . مار بوأ وقتی خوراكش را می خورد می خوابد تا آنكه دوباره گرسنه شود . انگیزه فعالیتهای جانوران ، به استثنای موارد نادر ، نیازهای نخستین است . در مورد انسان قضیه فرق می كند . البته بخش بزرگی از نژاد بشر ناچارند برای بدست آوردن ضروریات زندگی آنقدر كار كنند كه برای مقاصد دیگران چندان رمقی در آنها باقی نمی ماند . ولی آنهایی كه زندگیشان تأمین شده باشد به صرف این دلیل دست از كار نمی كشند . خشایار شاه وقتی به آتن لشكر كشید نه خوراك كم داشت و نه پوشاك و نه زن . فرانسیس قدیس و ایگناتیوس لویولا نیازی نداشتند كه برای گریز از فقر دست به تأسیس فرقه های بزنند . اینها مردان برجسته ای بودند . همچنین در داستان رستم و سهراب ، قصه های شاهنامه و قصه های تاریخی نظیر هیتلر ، ناپلئون و غیره … ما به طرز زیبایی میل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به دیگران و به همان نسبت تسلیم پذیری و عقاید و خواسته های دیگران را قبول داشته اند را دیده ایم .

ولی مختصری از آن « قدرت» در همه مردمان وجود دارد . همین عنصر است كه همكاری اجتماعی را دشوار می سازد . زیرا هر كدام از ما میل داریم كه این همكاری را بصورت همكاری میان خدا و پرستگانش در نظر بیاوریم .

رقابت ، نیاز به سازش و حكومت ، میل به شورش ، همراه با آشوب و خونریزی گاه و گاه از همین جا برمی خیزد از میان هوسهای بی پایان انسان ، هوسهای قدرت و شكوه از همه نیرومندترند . این دو هوس یكی نیستند . هرچند بستگی نزدیك باهم دارند . نخست وزیر قدرتش بیشتر و شكوهش كمتر است . پادشاه شكوهش بیشتر و قدرتش كمتر است . ولی معمولاً آسانترین راه به دست آوردن شكوه بدست آوردن قدرت است . این نكته مخصوصاً در مورد مردمانی كه با امور اجتماعی و سیاسی سروكار دارند صادق است .

اما این مسئله از قدیم الایام بود و در عصر ما نیز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدمیان در مقابل و در كنار هم دیده می شوند . رهبران و قدرتمندان و در مقابل زیردستان و پیروان ، كسانی كه خود موجب به قدرت رسیدن جباران می شوند .

برخی همواره مطیع و سربه راهند و برخی دیگر تنها در شرایط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداری از دیگران می شوند .

اصولاً چه تفاوتهایی میان این دو گروه از آدمیان وجود دارد ؟

رابطه میان این دو گروه چه نوع رابطه ای می تواند باشد ؟

خصوصیات شخصیتی هر گروه تابع چه رویدادی می باشند ؟

یكی از تفاوتهای مشهور میان زنان و مردان همین تفاوت در میزان سلطه گری و سلطه پذیری آنان است . همواره زنان مطیع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهی سلطه پذیری زنان به حدی بوده است كه حتی هویت مستقل خود را از دست داده اند .

برای پاسخ دادن به این سوالات وسوالات دیگر در این زمینه به نظرات دانشمندان و نویسندگان و روانشناسان نظر عمیقی می اندازیم .

موضوع پژوهش

موضوع تحقیق عبارت است از بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل .

فایده و اهمیت و هدف پژوهش

اصطلاحات سلطه گری و سلطه پذیری كلماتی نیستند كه ما بخواهیم به سادگی از آنها عبور كنیم . آنها همواره دو روی سكه هستند . به همان نسبت كه ما در قدیم هیتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ایم ، كه با اعمال خشونت سعی در جلب و اطاعت و زورگویی به زیردستان بوده اند . امروزه نیز در قالب ها و به اشكال دیگری این مفاهیم را در زندگی روزمرة خود داریم .

ولی آنقدر گرفتار و دچار مشغله فكری هستیم كه وجود آنها را به شرایط زمان و موقعیت مكانی ربط می دهیم . یا اینكه به سادگی از كنار آنها می گذریم .

چرا باید عده ای به خاطر مقام قدرت و فرمانبرداری و مادیات افاد دیگر را تحت سیطره خود بگیرند . آن هم به شكل غیر صحیح و اصولی آن ؟

و چرا باید افرادی خواسته های خود و عقاید خود را به خاطر نداشتن جایگاه ویژه ای كه به آنها داده نشده سركوب كرد و تن به اطاعت افراد بالا نسبت بدهند .

چگونه می توان رفتار فردی را تبین كرد كه در مقابل بالا دستانش محجوب و سربه زیر ، متواضع و حرف گوش كن ، اما در مقابل زیر دستانش و یا همسرش دیكتاتوری است زورگو و خشن بررسی این كه چه عواملی در میزان سلطه گری و سلطه پذیری انسانها نقش دارد و چه تفاوتی میان زنان شاغل از نظر سلطه گری و سلطه پذیری وجود دارند . مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 90فایل مقاله بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان ; كودكان عادی و كودكان خیابانی;ادراک و ارزیابی و بیان هیجان;تنظیم هوشمندانه هیجان;ادراک و ارزیابی و بیان هیجان

پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان كار و خیابان و كودكان عادی شهر تهران كه سن آنها بین 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (1990) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی كرده كه شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارة هیجانها هم حسی و تنظیم روابط) برای تج

فهرست
خلاصه و چکیده

فصل اول
پرسش پژوهش
فرضیه پژوهش
اهداف پژوهش
متغیر پژوهش
متغیر وابسته
متغیر مستقل
تعریف نظری متغیرهای پژوهشی
کودک خیابانی
کودک عادی
هوش هیجانی
کودک خیابانی
کودک عادی
هدف پژوهش
اهمیت موضوع پژوهش

فـصل دوم
پیشـینه
نظریه پردازان
دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات)
1-ارزیابی و ابراز هیجان
2-تنظیم هیجان در خود و دیگران
3-بهره برداری از هیجان
شاخه اول
ادراک و ارزیابی و بیان هیجان
شاخه دوم
تسهیل هیجانی تفکر
شاخه سوم
فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی
شاخه چهارم
تنظیم هوشمندانه هیجان
دیدگاه مختلط هوش هیجانی (شخصیتی هیجانی اجتماعی)
مدل هوش هیجانی بار- آن
یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا
کودک خیابانی و پیشینه تاریخی آن
پیشینه کودک خیابانی و کار
عوامل بروز پدیده کودک خیابانی
درگیری و جربحث های مداوم والدین با یکدیگر
نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین کننده کار کودکان
دیدگاه مندلوچ
دیدگاه استرلینگ
دیدگاه السون
دیدگاه فانیت

فصل سوم
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه وروش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
روش نمره گذاری
روش تجزیه وتحلیل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آمار
جداول شاخص آماری گروه

فصل پنج
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های پژوهش

فهرست منابع
مجلات مقالات منبرنامه ها
نمونه تست
اداره هیجانها
هم حسی
تنظیم روابط

خلاصه پژوهش

پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان كار و خیابان و كودكان عادی شهر تهران كه سن آنها بین 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (1990) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی كرده كه شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارة هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو كه روش های ناپاراستریك است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات كسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان دیده نشد.

فصل اول

پرسش پژوهش

آیا هوش هیجانی كودكان كار و خیابان تفاوت معناداری با كودكان عادی 10 تا 15 سال دارد؟

فرضیه پژوهش

هوش هیجانی كودكان كار و خیابان تفاوت معناداری با هوش هیجانی كودكان عادی دارد.

اهداف پژوهش:

1-توصیف هوش هیجانی (EQ) كودكان كار و خیابان و عادی.

2-مقایسه تفاوت وش هیجانی (EQ) كودكان كار و خیابان بر اساس میزان معناداری

3-تعیین بالاترین و پایین ترین میزان EQ در این گروه

متغیر پژوهش

متغیر وابسته هوش هیجانی

متغیر مستقل: وضعیت كودك اعم از عادی یا كودك كار و خیابان بودن

تعریف نظری متغیرهای پژوهشی:

هوش هیجانی: هوش هیجانی متشكل از مؤلفه های درون فردی است كه دارای پنج حیطه باشد خودآگاهی ادارة هیجانها خودانگیزی هم حسی و تنظیم روابط (مایر و سالووی 1996)

كودك خیابانی

كودكانی كه عمده وقت خود را بدون مدیریت بزرگسالان در خیابان ها می گذرانند (یونیسف)

كودك عادی:

كودكانی كه از محبت پدر و مادر برخوردارند و تحت سرپرستی آنها در خانه و خانواده زندگی می كنند و می توانند از بیشتر امكانات رفاهی اجتماعی فرهنگی برخوردارند.

هوش هیجانی

نمره ای كه كودك در پاسخ به پنج سؤال باز پاسخ در رابطه با پنج محور خودآگاهی ادارة هیجانها خودانگیزی هم حسی و تنظیم روابط كسب می كند.

كودك خیابانی

در پژوهش حاضر كودكان كار به كودكانی اطلاق می شود كه سطح سنی آنها بین 10 تا 15 سال بوده و برای افراد معاش به شغل هایی نظیر دست فروشی، گل فروشی، فال فروشی، واكس زدن و… اشتغال دارند و اغلب به سرپرست یا بی سرپرست هستند و به طور در دسترس در شهر تهران مورد انتخاب و آزمون قرار گرفت اند.

كودك عادی:

كودكی كه از خانواده و محبت آنها برخوردار است و تحت سرپرستی آنها زندگی می‌كند و به طور در دسترس در شهر تهران مورد انتخاب و آزمون قرار گرفته اند.

هدف پژوهش:

یكی از بزرگ ترین چالشهای بشری توسعه روابط معنی دار و رضایت در زندگی است. مادامی كه فرد به نیازهای هیجانی خود و دیگران توجهی نكند. ارتباط موثری با افراد نخواهد داشت. اگر فردی درك هیجانی خوبی داشته باشد. می تواند از تغییرات روحیه و درك احساسها بهره میبرد و از چنین دركی برای اداره كردن و كنار آمدن با هیجانها استفاده كند. (پتن به نقل از اعتصامی 82)

با توجه به اهمیت و تأثر وش هیجانی در زندگی و پیشرفت افراد. در این تحقیق بر آن شدیم تا هوش هیجانی را در كودكان كار و خیابان و كودكان عادی مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 54فایل روش تحقیق و پیشینه پژوهش بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان ; كودكان عادی و كودكان خیابانی;هوش کودکان

پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان كار و خیابان و كودكان عادی شهر تهران كه سن آنها بین 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (1990) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی كرده كه شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارة هیجانها هم حسی و تنظیم روابط) برای تج

روش تحقیق و پیشینه پژوهش بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

فهرست
خلاصه و چکیده

فصل اول
پرسش پژوهش
فرضیه پژوهش
اهداف پژوهش
متغیر پژوهش
متغیر وابسته
متغیر مستقل
تعریف نظری متغیرهای پژوهشی
کودک خیابانی
کودک عادی
هوش هیجانی
کودک خیابانی
کودک عادی
هدف پژوهش
اهمیت موضوع پژوهش

فـصل دوم
پیشـینه
نظریه پردازان
دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات)
1-ارزیابی و ابراز هیجان
2-تنظیم هیجان در خود و دیگران
3-بهره برداری از هیجان
شاخه اول
ادراک و ارزیابی و بیان هیجان
شاخه دوم
تسهیل هیجانی تفکر
شاخه سوم
فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی
شاخه چهارم
تنظیم هوشمندانه هیجان
دیدگاه مختلط هوش هیجانی (شخصیتی هیجانی اجتماعی)
مدل هوش هیجانی بار- آن
یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا
کودک خیابانی و پیشینه تاریخی آن
پیشینه کودک خیابانی و کار
عوامل بروز پدیده کودک خیابانی
درگیری و جربحث های مداوم والدین با یکدیگر
نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین کننده کار کودکان
دیدگاه مندلوچ
دیدگاه استرلینگ
دیدگاه السون
دیدگاه فانیت

فصل سوم
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه وروش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
روش نمره گذاری
روش تجزیه وتحلیل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آمار
جداول شاخص آماری گروه

فصل پنج
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های پژوهش

فهرست منابع
مجلات مقالات منبرنامه ها
نمونه تست
اداره هیجانها
هم حسی
تنظیم روابط

خلاصه پژوهش

پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان كار و خیابان و كودكان عادی شهر تهران كه سن آنها بین 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (1990) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی كرده كه شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارة هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو كه روش های ناپاراستریك است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات كسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان دیده نشد.

فصل اول

پرسش پژوهش

آیا هوش هیجانی كودكان كار و خیابان تفاوت معناداری با كودكان عادی 10 تا 15 سال دارد؟

فرضیه پژوهش

هوش هیجانی كودكان كار و خیابان تفاوت معناداری با هوش هیجانی كودكان عادی دارد.

اهداف پژوهش:

1-توصیف هوش هیجانی (EQ) كودكان كار و خیابان و عادی.

2-مقایسه تفاوت وش هیجانی (EQ) كودكان كار و خیابان بر اساس میزان معناداری

3-تعیین بالاترین و پایین ترین میزان EQ در این گروه

متغیر پژوهش

متغیر وابسته هوش هیجانی

متغیر مستقل: وضعیت كودك اعم از عادی یا كودك كار و خیابان بودن

تعریف نظری متغیرهای پژوهشی:

هوش هیجانی: هوش هیجانی متشكل از مؤلفه های درون فردی است كه دارای پنج حیطه باشد خودآگاهی ادارة هیجانها خودانگیزی هم حسی و تنظیم روابط (مایر و سالووی 1996)

كودك خیابانی

كودكانی كه عمده وقت خود را بدون مدیریت بزرگسالان در خیابان ها می گذرانند (یونیسف)

كودك عادی:

كودكانی كه از محبت پدر و مادر برخوردارند و تحت سرپرستی آنها در خانه و خانواده زندگی می كنند و می توانند از بیشتر امكانات رفاهی اجتماعی فرهنگی برخوردارند.

هوش هیجانی

نمره ای كه كودك در پاسخ به پنج سؤال باز پاسخ در رابطه با پنج محور خودآگاهی ادارة هیجانها خودانگیزی هم حسی و تنظیم روابط كسب می كند.

كودك خیابانی

در پژوهش حاضر كودكان كار به كودكانی اطلاق می شود كه سطح سنی آنها بین 10 تا 15 سال بوده و برای افراد معاش به شغل هایی نظیر دست فروشی، گل فروشی، فال فروشی، واكس زدن و… اشتغال دارند و اغلب به سرپرست یا بی سرپرست هستند و به طور در دسترس در شهر تهران مورد انتخاب و آزمون قرار گرفت اند.

كودك عادی:

كودكی كه از خانواده و محبت آنها برخوردار است و تحت سرپرستی آنها زندگی می‌كند و به طور در دسترس در شهر تهران مورد انتخاب و آزمون قرار گرفته اند.

هدف پژوهش:

یكی از بزرگ ترین چالشهای بشری توسعه روابط معنی دار و رضایت در زندگی است. مادامی كه فرد به نیازهای هیجانی خود و دیگران توجهی نكند. ارتباط موثری با افراد نخواهد داشت. اگر فردی درك هیجانی خوبی داشته باشد. می تواند از تغییرات روحیه و درك احساسها بهره میبرد و از چنین دركی برای اداره كردن و كنار آمدن با هیجانها استفاده كند. (پتن به نقل از اعتصامی 82)

با توجه به اهمیت و تأثر وش هیجانی در زندگی و پیشرفت افراد. در این تحقیق بر آن شدیم تا هوش هیجانی را در كودكان كار و خیابان و كودكان عادی مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 54فایل روش تحقیق بررسی كارایی سیستم بانكی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها- بانک کشاورزی

بررسی كارایی سیستم بانكی با استفاده از روش تحلیل ;كارایی سیستم بانكی ;سیستم بانک کشاورزی

در سراسر جهان عملیات بانكها را به عنوان یكی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند هر فعالیتی كه مستلزم كسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانكها و موسسات مالی نیازمند است به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانكها در اكثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملكرد (بهره وری و كارایی ) هر یك از بانكهای موجود در سیستم بانكی كشور ، ك

1- مقدمه

در سراسر جهان عملیات بانكها را به عنوان یكی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند . هر فعالیتی كه مستلزم كسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانكها و موسسات مالی نیازمند است . به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانكها در اكثر فعالیتهای اقتصادی ، بررسی عملكرد (بهره وری و كارایی ) هر یك از بانكهای موجود در سیستم بانكی كشور ، كه بیشتر آنها دولتی هستند و با سرمایه های ملی ایجاد شده اند . مانند سایر موسسات اقتصادی و بخش عمومی از جایگاه برخوردار است. اما به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانكها و تنوع زیاد خدمات ارایه شده ، ارزیابی عملكرد آنها مشكلات و روشهای خاصی دارد كه نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد .

در اصل ، مدیریت بانكها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده ، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانكی ، بازاریابی ، بودجه بندی ، نوآوری در ارایه خدمات ، رقابت با سایر بانكها و در نهایت افزایش بهره وری و كارایی درمیان واحدهای تحت سرپرستی خود می باشد . یكی از راههای اساسی موفقیت بانكها برای اصلاح روشهای تولید و افزایش توان رقابت با سایر بانكها ، شبكه شعب آنها می باشد . یكی از راهكارهای اساسی در تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و كارایی در سطح یك بانك ، وجود شبكه ای كاراز شعب آن می باشد . (آتاناسوپولوس ات ال ، 1997)

در شرایط فعلی با توجه به گستردگی شعب بانكها در سراسر كشور ( حدود 15000 شعبه ) احداث موسسات مالی و اعتباری جدید ، تاسیس بانكهای خصوصی ، ورود بانكهای خارجی از طریق مناطق آزاد تجاری و در نهایت خصوصی سازی بانكها در ایران ، وضعیت بسیار نوینی به وجود آمده است كه باید بررسی اساسی و تجدید ساختار مناسب در شبكه شعب بانكهای تجاری و تخصصی كشور انجام گیرد . به این منظور لازم است هر یك از بانكها از كارایی شعب خود اطلاع داشته باشند و علل كارایی و ناكارایی شعب خود را بررسی كنند و با برنامه ریزی های مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناكارا بپردازند . بدیهی است كه با كاراتر شدن شعب ناكارا ، ضمن رسیدن به این اهداف با كاهش بهای خدمات ارایه شده و جلوگیری از اتلاف منابع كمیاب ، می توان انتظار داشت كه منافع ملی بیشتر تامین شود و در سطح كلی یك بانك ،‌ زیانهای ناشی از عدم كارایی هم به حداقل ممكن برسد و در مجموع سیستم بانكی كشور كاراتر شود . به این منظور به ارزیابی 172 شعبه بانك كشاورزی منطقه 4 كشور در سال 1381 پرداخته و سعی كرده ایم كه ضمن محاسبه كارایی فنی و مقیاس واحدهای مورد نظر ، برای شعب ناكارا نیز واحدهایی به عنوان الگوی مرجع معرفی شود .

سوالات اساسی پژوهش :

الف- میزان كارایی فنی شعب مورد بررسی در گروههای متجانس در حالتهای CRS و VRS چقدر است؟

ب- میزان كارایی مقیاس شعب مورد بررسی چقدر است ؟

ج- دلایل احتمالی عدم كارایی شعب ناكارا چیست ؟

اهداف تحقیق :‌

هدف این تحقیق یافتن پاسخ های مناسب برای سوالات زیر است :

1-كارایی فنی هر یك از شعب تحت فروض بازدهی متغیر و ثابت به چه میزان است ؟

2-كارایی فنی مجموع شعب مورد بررسی چه میزان است ؟

3-كارایی مقیاس شعب مورد بررسی چقدر است ؟

4-دلایل احتمالی ناكارایی شعب چیست ؟

5-چه اقداماتی جهت كاراتر شدن شعب ناكارا می توان انجام داد ؟

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32فایل روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک (بررسی موردی بانک کشاورزی)

بررسی عوامل موثر برمشتریان حقوقی بانک کشاورزی;مشتریان حقوقی بانک کشاورزی;بانک کشاورزی

بررسی عملكرد اغلب كشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند

1- مقدمه

بررسی عملكرد اغلب كشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند.

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد كه بازار اعتبارات بانكی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانك در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. در این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری ( یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) می باشد. اندازه گیری این ریسك در میان ریسك هایی كه بانك در حیطه وسیع عملكرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان یكی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد.

از دلایل اهمیت سنجش این ریسك می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. امروزه همچنان یگانه عامل ورشکستگی بانکها ریسک اعتباری است. اگر مشتری به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند این تسهیلات به صورت مطالبات معوق بانکی درآمده و این امر موجب اختلال در سیستم بانكی و در نتیجه در اقتصاد كشور می گردد.
 2. اندازه گیری ریسك اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسك و بازده، امكان بهینه سازی تركیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری دارایی ها و تعیین سرمایه اقتصادی بانكها را به منظور كاهش هزینه های سرمایه ای و حفظ توان رقابتی، فراهم نموده و نوعی مزیت نسبی برای بانكها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد كرد.
 3. در کشور ایران از یک سو فعالیت بانكها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و براساس عقود اسلامی است لذا، نمی توان مرزی بین بازار پول و سرمایه قائل شد. از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصادی كشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبكه های غیر بانكی و قراردادی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و بنابراین سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق تامین مالی بازار بانکی انجام می گیرد بنابراین موفقیت بانکها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 4. در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع شده و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می کند، لذا با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد ( و در صورتیکه ارزیابی انجام گیرد در راستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است) حال آنكه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیتهای اقتصادی بوده و عمدتاً سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به منابع مالكیتی- وكالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری های بانک بسیار اهمیت دارد.

با توجه به موارد ذکر شده، آنچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان، احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی نموده و لذا گروهی را انتخاب كنند كه مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند. انجام این امر بوسیله یك سیستم جامع، ساختار و معیار مناسب امكان پذیر می باشد. امروزه بانکها به طور وسیعی از مدلهای سنجش ریسك اعتباری برای تصویب و پرداخت وام های اعطایی استفاده می کنند و با استفاده از معیارهای عینی و اطلاعات حال وگذشته مشتری، در قالب تهیه انواع گزارش های اطلاعاتی و كارشناسی و اتخاذ تصمیم در اركان اعتباری ذی صلاح، به اعتبارسنجی مشتریان می پردازند درمورد وامهای بزرگ با توجه به تعداد اندک آنها، ارزیابی دقیق متقاضی امكان پذیر است، اما در مورد وامهای متوسط و کوچک، چون تعداد متقاضیان زیاد است، ارزیابی دقیق تک تک آنها پر هزینه است و لذا نیازمند ارزیابی سیستماتیک و ایجاد مدلی است که بر اساس آن بتوان ریسک اعتباری را تعیین و کاهش داد.

با وجود اهمیت این موضوع متاسفانه دركشور ما درزمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان روند منسجم و منظمی به منظور تعیین ریسک اعتباری ایشان، امتیاز دهی، درجه بندی و همچنین تعیین سقفهای اعتباری بر اساس شاخص های ریسک، ملاحظه نمی شود و شاخص ها براساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباری صورت می پذیرد. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد نه تنها تصمیم گیری در زمینه اعتبار و اخذ وثائق را تسهیل می نماید، بلکه باعث خواهد شد که سیستم بانکی و به تبع آن کشور از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار گردد.

دراین مقاله پس از مروری بر ادبیات ریسك اعتباری به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک پرداخته، و از این طریق برخی از ویژگیهای کیفی( نوع فعالیت، سابقه داشتن بدهی معوق،… ) و مالی (برخی از اقلام ترازنامه و…) اثر گذار بر ریسک اعتباری دسته از مشتریان بانک را شناسایی می نماید.

2- مروری بر ادبیات موضوع

2-1- اعتبار سنجی

با توسعه مداوم و پویای صنعت اعتباری، این صنعت هر روزه نقش مهمتری را در اقتصاد کشورها ایفا كرده و اعتباردهندگان به منظور توسعه فرآیند مدیریت اعتباری خود، به استفاده از روشها و ابزارهای جدید و تکنولوژی‌های پیشرفته مجاب شده اند. اعتبارسنجی و سنجش توان باز پرداخت مشتریان با استفاده از تکنیک ها و روش های پیشرفته و نوین آماری، از جمله تلاشهایی است كه دراین زمینه انجام شده است.

اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد. امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان نظام‌هایی نظیر امتیازدهی اعتباری و رتبه‌بندی مشتریان اعتباری تدوین و توسعه یافته اند.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38فایل روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی

بررسی عوامل موثر بر تسهیلات بانك كشاورزی ;تسهیلات بانك كشاورزی

بررسی های موجود از عملكرد مالی بانك های تجاری و تخصصی نشان می دهد كه بانك‌های كشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند سه ویژگی عمده بانك های كشور در دو دهه اخیر را می توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانكی ، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتاً ناكارآمد و ذخیره‌گیری ناكافی نسبت به وام های معوقه و سوخت شده ذكر كرد بانك های كشور در واقع تا

1 – مقدمه :

بررسی های موجود از عملكرد مالی بانك های تجاری و تخصصی نشان می دهد كه بانك‌های كشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند . سه ویژگی عمده بانك های كشور در دو دهه اخیر را می توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانكی ، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتاً ناكارآمد و ذخیره‌گیری ناكافی نسبت به وام های معوقه و سوخت شده ذكر كرد . بانك های كشور در واقع تا حدود زیادی انگیزه های سودآوری را از دست داده اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تكلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عواملی كه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی موثرند ، پرداخته شود.

سیاست های قیمت گذاری در بخش كشاورزی ، بیمه محصولات كشاورزی ، پرداخت كمك‌های بلاعوض توسط صندوق كمك به خسارت دیدگان ، نحوه تضمین تسهیلات پرداختی، نوع تسهیلات ( تكلیفی و غیرتكلیفی ) ، واردات و صادرات ، تولید محصولات كشاورزی ، میزان بارش و همچنین شاخص بهای عمده فروشی محصولات كشاورزی و شاخص نهاده ها از عواملی هستند كه در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است .

2- ادبیات تحقیق :

از دهه 1950 میلادی به بعد این باور كه كشاورزان و روستاییان به ویژه دركشورهای در حال توسعه فاقد درآمد كافی برای پس انداز و تامین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش كشاورزی هستند تقویت گردید . براین اساس دولت ها موظف شدند كه مستقیماً به امر تامین اعتبار ارزان و تزریق آن به بخش كشاورزی اهتمام ورزند . راه حل معمول پیشنهادی برای این منظور تاسیس نهادهای مالی دولتی مانند بانك ها و موسسات اعتباری تخصصی بود . در دهه 1970 میلادی در مسیر فعالیت این موسسات اعتباری به دلیل وابستگی بیش از حد به دولت، مشكلاتی پدید آمد و لذا از اوایل دهه 1980 میلادی رهیافت مبتنی بر تزریق یك سویه اعتبار به روستاها مورد تردید قرار گرفت و به جای آن مقوله تامین مالی سرمایه گذاری در بخش كشاورزی به صورت یك جریان دو سویه و مبتنی بر واسطه گری مالی و به تعبیری تجهیز پس اندازهای مردمی به ویژه كشاورزان در كانون توجه قرار گرفت . موسساتی كه رویكرد جدید را دنبال نمودند به ویژه در كشورهای آسیای جنوب شرقی ، در دستیابی به نرخ وصولی بالا و كاهش اتكاء به یارانه های دولتی تا حدود زیادی موفق بوده اند .

دسترسی به منابع مالی یكی از پیش نیازهای اساسی توسعه فعالیت های بخش كشاورزی به شمار می رود .بنابراین یكی راه های تقویت بنیه مالی بانك به منظور بالا بردن ظرفیت و توانمندی این بخش كمك به توسعه و رشد سرمایه گذاری است كه جزو اهداف و سیاستهای بانك قرار گرفته است .

منابع نه تنها از محل افزایش در حساب های بدهی ایجاد می شوند بلكه از طریق كاهش در حساب‌های دارایی نیز می توان منابع متنابه مالی را ایجاد نمود . یكی از موثرترین و كارآمدترین منابعی كه از طریق مدیریت بر داراییها و به طور اخص مدیریت وجوه نقد بدست می‌آیند ، وصول مطالبات و تسهیلات پرداختی هستند .

از نظر تئوری عوامل متعددی بر میزان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی تاثیرگذار است.از جمله این عوامل ،سیاستهای قیمت گذاری در این بخش نظیر تعیین قیمت، تنظیم قیمت،قیمت تضمینی ،قیمت تثبیتی و سیاست قیمتهای آزاد است که از طریق تغییر درآمد کشاورزان بر میزان و نحوه بازپرداخت تسهیلات پرداختی به آنها تاثیر می گذارد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24فایل روش تحقیق بررسی عملكرد عملیات بانكداری بدون ربا

بررسی عملكرد عملیات بانكداری بدون ربا;عملكرد عملیات بانكداری;بانكداری

در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام

1- مقدمه

در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانک‌های سنتی است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌های رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دریافت می‌کنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانک‌های سنتی عموماً به اینگونه سپرده‌ها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.

ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌شود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر می‌شود؛ به این ترتیب که بانک‌ها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.

در رابطه با سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانک‌ها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌های این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.

طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:

الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امكانات لازم برای ایجاد كار جهت كسانی كه فاقد این گونه امكانات می‌باشند در شكل تعاونی.

ب: كمك به امر افزایش تولید با تاكید بر تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی.

ج: رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شركت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد كار اختصاص می‌یابد.

اعطای قرض‌الحسنه مذكور در بند ب، به كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور كمك به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:

 1. جلوگیری از توقف كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.
 2. راه اندازی كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راكد.
 3. توسعه كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی كوچك در شهرهای كوچك و روستاها.
 4. ایجاد كارگاه‌ها و واحدهای تولیدی كوچك در شهرهای كوچك و روستاها.
 5. در مواردی كه تامین نیاز كارگاه یا واحد تولیدی ازطریق سایر تسهیلات امكان‌پذیر نیست.
 6. ایجاد تسهیلات برای اشخاصی كه در بخش كشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ‌بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. لازم به ذكر است كه در این بخش واحدهای تولیدی كشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.

اعطای قرض‌الحسنه، درخصوص بند ج، “رفع احتیاجات اشخاص حقیقی”، موارد ذیل را متضمن است:

 1. هزینه‌های ازدواج
 2. تهیه جهیزیه
 3. درمان بیماری
 4. تعمیر و تامین مسكن
 5. كمك‌هزینه تحصیلی
 6. كمك برای ایجاد مسكن در روستا
 7. رفع نیازهای متفرقه

2- ادبیات موضوع

سیستم هزینه‌یابی در سازمان‌ها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست، بلكه با توجه به ویژگی‌های سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آن‌ها با یكدیگر، سیستم هزینه‌یابی مناسب طراحی و اجرا می‌شود. در بانك كشاورزی هزینه واحد‌های مختلف بانك تحت سه عنوان اصلی شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. فصول اصلی هزینه‌ها از اجزای فرعی تشكیل یافته و به طور كلی تمامی هزینه‌ها تحت عنوان بودجه اجرایی واحدهای بانك در این سه فصل گزارش می‌گردند. هزینه‌های پرسنلی شامل حقوق و دستمزد، مزایا و كمك‌ها، فوق‌العاده‌ها، ‌بازنشستگی، پس‌انداز، عیدی و پاداش می‌شوند. هزینه‌های اداری شامل هزینه سفر و ماموریت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره خدمات قراردادی،‌ سوخت و روشنایی و آب، مواد مصرف‌شدنی،‌تشریفات، ماشین‌های حسابگری، هزینه نگهداری وثائق تملیك‌شده و پرداخت‌های انتقالی می‌شوند. هزینه‌های سرمایه‌ای در سه سرفصل كلی طبقه‌بندی می‌شوند؛ هزینه‌های مربوط به اموال منقول شامل اثاثیه و لوازم اداری، وسائط نقلیه، ماشین‌آلات و تجهیزات عمده و اتوماسیون، هزینه‌های مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه سرفصلی.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21فایل روش تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان ;علل و عوامل موثر بر ازدواج;ازدواج

یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند

فهرست مطالب

چکیده تحقیق ————————————————— 1

فصل اول —————————————————— 2

مقدمه ——————————————————– 3

نظریه پژوهش ————————————————— 4

اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————–6

اهداف کلی—————————————————– 8

اهداف جزئی —————————————————- 8

فرضیه های پژوهش ————————————————9

سوالات پژوهش ————————————————–9

مفاهیم ——————————————————- 10

تعاریف نظری واژه ها ———————————————–10

فصل دوم – بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع ————————– 11

فلسفه ازدواج —————————————————12

انتخاب همسر ————————————————- 12

آثار ازدواج ————————————————— 13

وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان ——————————– 15

معیار های گزینش امثال ——————————————-16

هدف ازدواج ——————————————-17

منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن ———————————– 21

ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر ——————–22

معیار و ملاک های مشترک —————————————– 24

اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار ————————-28

فصل سوم – روش و متالوژی پژوهش ——————————- 29

روش تحقیق ——————————————- 30

جامعه آماری ——————————————- 30

نمونه آماری ——————————————- 30

روش نمونه گیری ——————————————- 30

ابزار تحقیق ——————————————- 31

روش استخراج داده ها ——————————————- 31

فصل چهارم – ارائه یافته های پژوهش ——————————– 32

پرسشنامه ——————————————- 33

فصل پنجم – تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش —————————–64

بیان مسئله پژوهش ——————————————- 65

مشکلات و محدودیت تحقیق —————————————- 65

خلاصه تحقیق ——————————————- 66

منابع ——————————————-68

فهرست جداول و نمودار ها

جدول شماره 1 ————————————————- 36

جدول شماره 2 ————————————————- 37

جدول شماره 3 ————————————————- 38

جدول شماره 4 ————————————————- 39

جدول شماره 5 ————————————————- 40

جدول شماره 6 ————————————————–41

جدول شماره 7 ————————————————- 42

جدول شماره 8 ————————————————- 43

جدول شماره 9 ————————————————- 44

جدول شماره 10 ————————————————- 45

جدول شماره 11 ————————————————- 46

جدول شماره 12 ———————————————— 47

جدول شماره 13 ———————————————— 48

جدول شماره 14 ———————————————— 49

جدول شماره 15 ————————————————-50

جدول شماره 16 ————————————————- 51

جدول شماره 17 ———————————————— 52

جدول شماره 18 ———————————————— 53

جدول شماره 19 ———————————————— 54

جدول شماره 20———————————————— 55

جدول شماره 21 ————————————————-56

جدول شماره 22 ————————————————57

جدول شماره 23 ———————————————— 58

جدول شماره 24 ———————————————— 59

جدول شماره 25 ———————————————— 60

جدول شماره 26 ————————————————-61

جدول شماره 27 ———————————————— 62

جدول شماره 28 ———————————————— 63

چکیده :

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود . جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری 50 نفر از دانشجویان می باشند . روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

فصل اول :

طرح نظری مسئله پژوهش

مقدمه پژوهش :

یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند .

خانواده عبارت است از کوچکترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل میشود . خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است .

خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار می رود .

در فرآیند زندگی مواردی است که فرد باید از بین چند راه یک راه را انتخاب نماید گزینش یک راه از بین چند راه چنانچه با مطالعه و بصیرت انجام نگیرد ، ممکن استا نتایج مطلوبی در بر نداشته باشد. لذا کمک گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب می تواند در توفیقات بعدی اثرات مفیدی داشته باشد .

عدم تعادل جنسی ، فشارهای اقتصادی و معیشتی تامین یک زندگی خانوادگی ، شرایط فرهنگی جامعه و سنت هایی که کاکرد مطلوب خود را از دست داده و بلکه کارکرد منفی پیدا کرده اند و امکان ازدواج درست و تشکیل زندگی خانوادگی پ=ایدار را برای خیل عظیمی از جوانان کشور دشوار کرده است . و بالاخره گروهی نیز با هنجار شکنی و بی وفایی ، ازدواج نا خواسته و نا مطلوب را در ظاهر ادامه می دهند اما با نوعی طلاق عاطفی ، دل گروهی دیگری دارند و آشیانه ای دیگر بنا می کنند .

نظریه ها :

1 – از نظر دورکیم علل و عوامل اصلی مربوط به ازدواج جوانان افزایش سطح توقعات و انتظارات جوانان ازدواج می باشد . { بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج – مهدوی ص 46 }

2 – کنیزی : معتقد است در ساخت اجتماعی امریکا و انگلیس در واقع999999 هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای کنونی رفتار زوجیت موثر است . { جامعه شناسی خانواده – ساروخانی ص 46 )

3 – به عقیده لوگال تا پیش از ازدواج ، مذهب بر رفتار جوانان موثر است لیکن پس از زناشویی نا باوریهای دینی یکی از طرفین دشواری های فراوانی برای آنها فراهم می کند .

4 – به عقیده هالینگشد یکی از مهمترین عواملی که هنگام انتخاب همسر بر تصمیم فرد و جامعه اثر می گذارد اعتقاد دینی است . { ساروخانی ص 65 }

5 – بوساروبل معتقد است زناشویی میان زن و مردی که مذاهب مختلف دارند به دشواریهای شخصی و خانوادگی گوناگون می انجامد . { ساروخانی ص64 }

6 – آلن ژایرار معتقد است آگاهیهای جمعیت شناسانه درباره سن همسران به هنگام زناشویی آموزنده است و می دانیم که بیشتر اوقات ، افرادی با هم پیوند زناشویی می بندند که از لحاظ سنی به هم نردیک باشند . { ساروخانی ص 49 }

7 – کرونولد می گوید نظریه همجواری می پذیرد که ازدواج در میان اشخاصی که از نظر مکان به یکدیگر نزدیک هستند به مقیاس گسترده تری انجام می شود تا ازدواجی که کعلول تصادف باشد { ساروخانی ص 46 }

8 – لسلی : تحقیقات جامعه شناسان امریکایی نشان داده است که بیش از نیمی از ازدواجهایی که در شهر ها انجام شده بین کسانی بوده که در همسایگی و نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند . { مهدوی ص 38 }

9 – نوک ورسی : اگر دو شریک ازدواج ، همسن باشند از نو ساختن سر نوشت بر مبنای خاطره مشترک پیوسته ، آسانتر انجام می گیرد . { مهدوی ص 41 }

10 – هر چه ارتباط اجتماعی اعضا به یکدیگر نزدیک تر باشد کنش متقابل بین آنها متواتر تر است { مهدوی ص 41 }

11 – به تمایل افراد هم قد برای ازدواج با یکدیگر تکیه می کرد ( پیر سون ) { ساروخانی ص 19 }

12 –کارسون : چون انتقادات شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می کند و افرادی که دارای سن متفاوت هستند در فرهنگ و اندیشه ایشان نیز متفاوت وجود دارد . لذا تفاوت وسیع سنی با خود تفاوتهای وسیع فرهنگ و جهان بینی را به همراه خواهد آورد و بر بقای زوجیت و سعادت زناشویی تاثیر خواهد گزارد . { ساروخانی ص53}

13 – هامیلیتون معتقد است میان سعادت خانوادگی و همگونی تحصیلات بستگی مستقیماً وجود دارد . { اعزاری ص98 }

14 – میشل ازدواج همسایگان نیز بسیار متداول است نیمی از ازدواجهای شهری ازدواج میان افراد یک محله است . { عزاداری ص 97 }

15 – لیچتر علاوه بر کلیه معیارهای هر جامعه ای ، معمولاً زیبایی ظاهر و صورت معیار مهم در انتخاب زن و نان آوری در انتخاب مرد است . { اعراز99 }

16 – کونیگ تنها افراد ممتاز طبقه پایین تر می توانند بر طبقه بالا راه بیابند یعنی از ویژگیهایی خاص بر خور دارند این ویژگی ها برای دختر ها زیبایی و محبوبیت عمومی آنها و برای پسر ها ورزشکار خوب بودن ، یا محصل نمونه بودن بود { اعرازی ص 97 }

اهمیت و ضرورت تحقیق :

علمای تربیتی و روانشناسی یکی از مهمترین نهاد های موثر در شد ، تربیت و رفتار آدمی را نهاد خانواده می دانند .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70