فایل بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری

قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری سفال قلعه رستم قلعه رستم

بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری و حوزه های فرهنگی همجواردر قالب pdf( قابل کپی به word) در 126 صفحه

بررسی و شناخت ظروف سفالی دوره نوسنگی قلعه رستم لردگان چهارمحال بختیاری در قالب pdf( قابل کپی به word) در 126 صفحه

موقعیت خاص چهارمحال و بختیاری و قرارگیری در مسیر ارتباطی مناطقی همانند فارس،خوزستان و فلات مرکزی نشان از
اهمیت این منطقه در ادوار مختلف تاریخی و پیش از تاریخی دارد.با وجود موقعیت خاص و مهم این منطقه،به استثنای بررسی وکاوش های هیئت آلمانی در سال های دور تاکنون مطالعات نظام مند و همه جانبه ای در این منطقه صورت نگرفته است.هرچند درسال های اخیر توجه بیشتری به این منظقه شده است اما جنبه های مختلف مطالعات پیش از تاریخی این منطقه هنوز به درستیروشن نشده است.
مهمترین محوطه نوسنگی در منطقه ی چهارمحال و بختیاری محوطه قلعه رستم می باشد که در مطالعات و پژوهش های انجامشده توسط باستان شناسان ایرانی و غیر ایرانی این محوطه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شاخص ترین یافته های باستانشناسی این محوطه داده های سفالی آن می باشند که از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.با این حال داده های سفالی و به طورکلی سنت سفالگری در این منطقه ناشناخته باقی مانده است و در پژوهش های نوسنگی و سفال محور، باستان شناسان توجهی بهاین محوطه نداشته اند.بنابراین معرفی ابعاد مختلف سنت سفالگری و ویژگی های سفالی این محوطه می تواند این کمبود را درمطالعات باستان شناسی ایران جبران کند و به الگویی جهت شناخت سفال نوسنگی در این محوطه دست یافت.در کنار شناخت وآشنایی با سنت سفالگری این محوطه می توان به بررسی و مطالعه داده های سفالی محوطه های هم دوره در مناطق همجوارپرداخت تا زمینه بررسی تحولات نوسنگی و ارتباطات منطقه ای در این بخش از فلات ایران مهیا گردد.
این فایل شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
پیشینه پژوهشاهمیت و ضرورت
اهداف تحقیق
پرسش های تحقیق یا فرضیه ها
روش تحقیق

فرآیند تحقیق
محدودیت های پژوهش
فصل دوم:جغرافیای چهارمحال و بختیاری و دوره نوسنگی در قلعه رستم
جغرافیا و اقلیم چهارمحال و بختیاری
دوره نوسنگی در قلعه رستم
دشت خان میرزا و تپه قلعه رستم
بررسی در چهارمحال و بختیاری

روند کاوش در قلعه رستم
روش لایه نگاری
گمانهA
گمانه B مراحل فرهنگی قلعه رستم
سفال نوسنگی قلعه رستم
سفال مرحله 1
سفال مرحله 2
سفال مرحله 3
گونه شناسی سفال قلعه رستم

گونه 1
گونه 2
گونه 3
گونه 4
گونه 5
گونه 6
گونه 7
گونه 8
گونه 9
گونه 10
گونه 11
گونه 12
گونه 13
گونه 14
گونه 15
گونه 16
طبقه بندی فرم و نقش سفال قلعه رستم
2 سفال قلعه رستم
سایر یافته های فرهنگی استقراری در محوطه قلعه رستم
اقتصاد زیستی ساکنان قلعه رستم
فصل سوم:دوره نوسنگی در مناطقهمجوار
دوره نوسنگی در فارس
مطالعات نوسنگی در فارس
گاهنگاری دوره نوسنگی در فارس سفال نوسنگی در فارس
سفال موشکی (فارس عتیق 1)

سفال جری (فارس عتیق 2)
سفال شمس آباد (فارس قدیم)
دوره نوسنگی در خوزستان
مطالعات دوره نوسنگی دردشت شوشان و دهلران
گاهنگاری دوره نوسنگی دردردشت شوشان و دهلران
سفال دوره نوسنگی دردردشت شوشان و دهلران
دوره شکل گیری شوشان
شوشان عتیق
شوشان قدیم
سفال نوسنگی در دهلران
دوره نوسنگی در فلات مرکزی
فلات مرکزی ،نام و گستره جغرافیایی
مطالعات نوسنگی فلات مرکزی
گاهنگاری پیش از تاریخ فلات مرکزیسفال نوسنگی در فلات مرکزی
سفال دوره شکل گیری
سفال دوره فلات عتیق
سفال دوره فلات قدیم
فصل چهارم: جمع بندیبحث
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 121فایل کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان

چگاسفلی;گورستان چگاسفلی;کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان;گورستان تل چگاسفلی

کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان در قالب pdf در 405 صفحه (قابل کپی به word)

فهرست مطالب
فهرست شکل ها پ
فهرست جداول س
فهرست نمودارها ص
سخن ناشر ط
قدردانی ع
پیشگفتار
صادق ملک شهمیرزادی 1
مقدمه
عباس مقدم 4
فصل اول. دربارة تُ لچگاسفلی
عباس مقدم 15
فصل دوم. کاوش در گورستان تُ لچگاسفلی
عباس مقدم 23
فصل سوم. نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک در گورستان شش هزار ساله چگاسفلی، دشت زهره
کوروش محمدخانی 39
فصل چهارم. کارگاه های کاوش الف، ب و ج 49
فصل پنجم. حفاظت در حین کاوش
جواد سلمانزاده 137
فصل ششم. بحث و نتیج هگیری
عباس مقدم 151
پیوست ۱. انسان شناسی زیستی بقایای انسانی
حامد وحدت ینسب، سیده ماندان کزازی 157
پیوست ۲. مطالعات دی ان ای بر روی بقایای انسانی
لعیا عالی نیا 243
پیوست ۳. توصیف و طبق هبندی ظروف سفالی
مهرنوش زاده دباغ 261
پیوست ۴. توصیف، طبقه بندی و گون هشناسی ظروف سنگی
زینب ولی زاده 285
پیوست ۵. طبقه بندی، گونه شناسی و مقایسه اشیای فلزی
جواد سلمانزاده، احمد سرخوش 301
پیوست ۶. توصیف و طبق هبندی اشیای تزئینی و مهرها
سارا فریدونی 315
پیوست ۷. گزارش اولیۀ بررس یهای باستان سنجی محوطه باستانی تُل چِگاسُفلی
نیما نظافتی 333
پیوست ۸. گزارش اجمالی از مراحل حفاظت و مرمت آثار فلزی کشف شده از گورستان تُ لچگاسفلی
الناز پیروزی 341
پیوست ۹. آزمایش اولیة آجرهای به دست آمده از گورستان تُ لچگاسفلی
سهیلا ذکوی، عبدالرحیم بناء 349
پیوست ۱۰. استفاده از دس تساخت ههای کهن توسط ساکنان امروزی روستای تُ لچگاسفلی
مهرنوش زاد هدباغ 355
کتابنگاری 365
ب

کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان در قالب pdf در 405 صفحه (قابل کپی به word)

فهرست مطالب

1مقدمه

فصل اول. دربارة تُل چگاسفلی

فصل دوم. کاوش در گورستان تُل چگاسفلی

فصل سوم. نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک در گورستان شش هزار ساله چگاسفلی

فصل چهارم. کارگاه های کاوش الف، ب و ج

فصل پنجم. حفاظت در حین کاوش

فصل ششم. بحث و نتیجه گیری

پیوست ۱. انسان شناسی زیستی بقایای انسانی

پیوست ۲. مطالعات دی ان ای بر روی بقایای انسانی

پیوست ۳. توصیف و طبقه بندی ظروف سفالی

پیوست ۴. توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی ظروف سنگی

پیوست ۵. طبقه بندی، گونه شناسی و مقایسه اشیای فلزی

پیوست ۶. توصیف و طبقه بندی اشیای تزئینی و مهرها

پیوست ۷. گزارش اولیۀ بررسی های باستان سنجی محوطه باستانی تُل چِگاسُفلی

پیوست ۸. گزارش اجمالی از مراحل حفاظت و مرمت آثار فلزی کشف شده از گورستان تُل چگاسفلی

پیوست ۹. آزمایش اولیة آجرهای به دست آمده از گورستان تُل چگاسفلی

پیوست ۱۰. استفاده از دست ساخته های کهن توسط ساکنان امروزی روستای تُل چگاسفلی کتاب نگاری

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 405فایل مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی

باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان;تپه قلعه خان;تپه قلعه خان بجنورد;تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی

مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالیاین فایل یک مجموعه جامع و کامل درباره بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی به همراه تصاویر جدید و قدیم محوطه، تصاویر اشیای فرهنگی به دست آمده، نقشه سایت، نقشه  برش لایه ها، نقشه سازه های معماری، طراحی سفال و  می باشد

مطالعه و بررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی در قالب pdf در 40 صفحه (قابل کپی به word)

*این فایل به جهت صرفهجویی در پرینت به صورت فشرده تنظیم شده و هر دو صفحه در یک صفحه چیدمان شده است. در اصل فایل 80 صفحه بوده است.

روستای قلعه خان در شهرستان مانه و سملقان به مركزیت آشخانهدر استان خراسان شمالی واقع است . در میان خانه های بافتقدیمی این روستا تپه ای باستانی وجود دارد. بر اساس پژوهش هایباستان شناختی، این تپه به طور متناوب از 6000 ق. م تا تقریباً 60سال قبل (حدود 8000 سال) محل سكونت گروه های انسانی دردوره های مختلف بوده است.
ارتفاع عمدة تپة باستانی قلعه خان، سازه ای متعلق به دورةتاریخی است. سازهای با پلان كلّی گرد یا شش ضلعی كه روی
بقایای پیش از تاریخی تپه پی افكنده شده است. سازه احتمالاً دردورة اشكانیان ساخته شده و در دورة ساسانی تجدید بنا شده است .در طول دورة اسلامی، به طور متناوب از بخش های داخلی سازهاستفاده می شده است .در نزدیكی (حدود یك كیلومتری) تپهگچ بری هاییاحتمالاً متعلق به بنایی رسمی از دورة ساسانی شناسایی شد.

استقرار قلعه خان در شرق شمالی ایران در دشت سملقان ودر مركز روستایی به همین نام، درفاصلة حدوداً 23 كیلومتری غربشهر آشخانه (مركز شهرستان مانه و سملقان) قرار دارد.

شكل امروزی هستة اصلی اثر شبیه استوانه ای تقریباً گرداست كه دیواره های آن از تمام جوانب به صورت تقریباً عمودی
(برش) قابل مشاهده است. در نتیجه لایه های فرهنگی وساختارهای معماری در برشهای عمودی اطراف اثر مشهود است.
دامنه های غربی، شمالی و شرقی تپه به وسیلة ساكنین محل درگذشته (دهه 1350 .ه.ش) به گونه ای خاكبرداری شده كه ارتفاعدیواره ها در آن بیش از شش متر است. در میان خانه های مسكونیروستای معاصر، برجستگی های بزرگ و كوچك به صورت جدا ومنفك از تپة اصلی مشاهده می شود و به نظر می رسد وسعت تپهبیش از شكل امروزی باقیمانده از آن بوده است..

این فایل یک مجموعه جامع و کامل دربارهبررسی باستان شناسی و معماری تپه قلعه خان سملقان خراسان شمالی به همراهتصاویر جدید و قدیم محوطه، تصاویر اشیای فرهنگی به دست آمده، نقشه سایت، نقشه برش لایه ها، نقشه سازه های معماری، طراحی سفال و ….می باشد:

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 40فایل تحقیق در مورد موزه 41 ص

تحقیق موزه و مقاله موزه;فایل تحقیق درباره موزه;فایل ورد موزه;تحقیق درباره موزه;کار تحقیقی دذ مورد موزه

تحقیق در مورد موزه 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات :

تحقیق در مورد موزه 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تعاریف موزه

همواره تعاریف و تعابیر متفاوتی برای موزه به کار گرفته شده و دیدگاههای متفاوتی در این خصوص وجود دارد. هر یک از این تعاریف براساس دیدگاهها و جهان بینی های شخصی ارائه گردیده اند . یکی از این تعاریف ، معنای لغوی موزه بوده که بیشتر جنبه ای تاریخی دارد: « واژه موزه از کلمه یونانی موزیون (mouseion) گرفته شده و در دوره کلاسیک یونان جایگاه پرستش موز هاست » موزها فرشتگان الهام بخشی هستند که هنرهای عامیانه ، موسیقی ، شعر ، نقاشی ، معماری و …. به ایشان نسبت داده شده است . این مکانها به فرشتگان الهام بخش وقف می شدند و جایگاهی برای پرستش و مطالعه بودند.

«موزه ها ، همان دختران ژوپیتر (jopiter) یا خدایان الهام بخش علم و ادبیات و هنر و موسیقی و حجاری و … می باشند. موزه به ساده ترین شکل تعریف عبارت است از دنیای جهت گرد آوری مجموعه هایی از نموده های گوناگون به منظور تحقیق و بررسی و بهره گیری

همچنین تعاریف دیگری نیز براساس عملکرد و جایگاه موزه صورت گرفته است. از جمله می توان به تعبیر خاص « آلن دوکلاس » اشاره نمود:

« موزه به ساده ترین شکل تعریف عبارت است از بنایی جهت گرد آوری مجموعه هایی از اشیا، به منظور تحقیق ، بررسی، بهره گیری و … بنابراین می توان گفت موزه نخست برای سهولت کار عنصری را که اصولا دارای هویت زمان و مکان بوده به زیر یک سقف گرد می آورد . دوم اینکه مشخصات و شرحی را به عنوان نخستین کام برای شناسایی اشیا فراهم می آورد، همچنین باعث پیدایش انگیزه برای سیر تفکرات بیننده فراتر از چیزهایی که به طور عادی شناخته است ، می گردد.»

تعریف دیگری نیز از سوی مدیریت موزه های فرانسه ارائه شده است : « در ماده 2 فرمان 1546-45 سیزدهم ژوئیه 1945 آمده که به هر کلسیون متشکل از آثار که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی باشد و به صورت دائمی در معرض تماشای عموم قرار بگیرد از نظر فرمان حاضر، موزه اطلاق می شود.»

« یک موزه موسسه است که مجموعه ها ، اسناد را نگاهداری می کند. نمایش می دهد و با مدارک آنها را توضیح می دهد و برای منفعت عمومی مشارکت می کند.»

2-1-1- آکیوم

اما آکیوم در طی سالهای 2001-1946 جامعترین تعریف موزه را بدست آورده است :

سال 1946

کلمه موزه ها تمامی مجموعه های باز بر عموم از اشیای هنری ، تکنیکی، علمی ، تاریخی و باستان شناسی را در بر می گیرد و نیز باغ های حیوان شناسی ، باغ های گیاه شناسی را شامل می شود به استثناء کتابخانه ها مگر در آنها در فضاهای دائمی برای نمایش نگهداری شوند.

سال 2001

ماده 2: تعاریف : یک موزه موسسه دائمی بدون مقاصد مادی است که در جهت خدمت به جامعه و توسعه آن است . بر روی عموم باز می باشد و برای مقاصد مطالعاتی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، بهره وری معنوی ، آثار و شواهد بر جای مانده از انسان و محیط آن را بدست می آورد، نگاهداری می کند . تحقیق می کند ، با آنها ارتباط برقرار می کند و آنها را به نمایش می گذارد .

تاریخچه موزه در جهان

گردآوری مجموعه های مختلف و به عبارت دیگر مجموعه سازی را که شاید اولین انگیزه برای ایجاد موزه ها شد ، امری خواص در انسان دانسته اند که از اولین روزهای حیات انسان بر روی زمین همواره با او همراه بوده است . در ابتدا این امر به صورت ذخیره غذا، پوشاک و … خود را نمایان ساخت ولی با گذشت زمان خود را در شیوه های اعتقادی و آیینی بروز داد و انسان آموخت چیزهایی را که برای او ارزشمند است جمع آوری و نگهداری نماید. همانطور که قبلا نیز عنوان شد در یونان باستان موزه جایگاه پرستش موزها بود. در سایر تمدن های باستانی نیز کمابیش اینگونه معابد و اماکن باتفاوت هایی که ناشی از اختلاف در عقاید و آیین هایشان بود یافت می شد.

در بین این تمدن ها به دلیل شکوفایی و پیشرفت در فرهنگ و هنر، مصر و یونان از اهمیت بیشتری برخوردار بود و این معابد با شکوهتر نمایان گردیدند.

در پایان سده چهارم و آغاز سده سوم پیش ازمیلاد مسیح ، که مصر پایگاه فرهنگ و هنر یونان گردید، « بطلیموس اول » از سرداران « اسکندر مقدونی » به اعتلای فرهنگ و هنر یونان همت گماشت و توجه برجسته ترین دانشمندان یونان آسیای صغیر و پاره ای از کشورهای دور و نزدیک به مصر جلب شد. بطلمیوس در کنار کاخ مسکونی خود در شهر اسکندریه جایی را به نام موزه مشتمل بر یک دانشگاه بزرگ، کتابخانه ، آزمایشگاه ، رصدخانه و باغ گیاهان و جانوران تاسیس کرد ولی پس از بطلمیوس این فکر دنبال نشد و از این «موزه » فقط اشاره هایی در کتابها باقی مانده است …. استفاده از آثار هنری در روم باستان به نحو دیگری بود. سرداران رومی نخبه ، غنایمی را که طی جنگ ها بدست می آوردند در شهر روم در پارک ها و حمام ها و سایر اماکن عمومی به نمایش می گذارند و عامه مردم می توانستند از آنجا دیدن کنند.

« در قرون وسطی » موزه کالبدی بود که در آنجا مجموعه هایی از اشیا کمیاب و جالب ادوار گذشته از قبیل تاریخ طبیعی یا آثار هنری را به نمایش در می آوردند . گرایش به گرد آوری آثار و اشیا نفیس و ارزشمند از دیدگاه زیبایی شناسی مبتنی بر انسان محوری که در دوران یونان و روم باستان به ظهور موزه انجامید در قرون وسطی رنگ دیگری به خود گرفت و به جهت حاکمیت مذهب در این دوران موزه بیشتر به مکان جمع آوری اشیا متبرک و مذهبی تبدیل گردید. لیکن با آغاز دوره رنساسن از انهدام کامل این گنجینه ها جلوگیری به عمل آمد و در نیتجه موزه ها نیز در تداوم سیر سابق خود تجدید هیات یافتند.

از حدود سال 1400 تا 1700 یعنی از آغاز رنسانس تا اوج «کلاسیسم »، کشف مجدد عهد باستان یونانی و روسی بروز چند پارگی در جهان مسیحیت و دنیوی شدن آموزش ، پیدایش کلی یا طبقه n « آرستیوکرات » طبقه اشراف و « بوژوا، طبقه متوسط» و همچنین اکتشافات عمده به ازدیاد گسترده مجموعه نخست در مجموعه های سلطنتی و سپس نزد متاسیان خصوصی منجر شد.

در دوره رنسانس همچنین به دلیل تحولات فکری، این اندیشه در صاحبان مجموعه پدید آمد که فقط از دیدگاه مادی به آنها توجه نداشتند بلکه بر ارزش های معنوی و هنری مجموعه هایشان نیز تاکید ورزند.

برای نمایش آثار هنری حجیم خود مانند مجسمه و تابلوهای بزرگ نقاشی اتاق هایی نور گیر با طول زیاد و عرض کم ساختند و آن را « گالری» نامیدند. از آن پی واژه موزه در دوره رنسانس درباره مجموعه های هنری متداول گشت.

گشوده شدن مجموعه های خصوصی به روی مردم (سده 17 و 18 م ) ، رنسانس و پس از انقلاب صنعتی در انگلستان و اروپای غربی (1750 -1850 میلادی ) افکار جدید و تاثیرات اساسی ای در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در غرب پدید آورد . لذا در این ایام مجموعه های خصوصی با نام موزه در اختیار عموم افراد جامعه قرار گرفت . در سال 1683 م توسط « آشممولین » نخستین موزه ملی بر مبنای یک مجموعه خصوصی در شهر آکسفورد انگلستان گشایش یافت در تاریخ 30 اوت 1792 م در فرانسه براساس تصویب نامه f.n.c موزه ها منبر عمومی و ملی یافتند .

همزمان با این عمل (موزه لوور) (عکس 3 ت 1) به عنوان مکاین برای استفاده عموم در سال 1792 م افتتاح شد کرسنگ زیرین بنای موزه ها در قرن نوزدهم میلادی گردید.

در نیمه اول قرن نوزدهم مجموعه های خصوصی که در دوران قبل حمل آوری شده بودند به دلایلی از قبیل رخدادهای سیاسی و گشوده شدن مجموعه های خصوصی بر روی مردم به موزه های عمومی تبدیل شده و در طراحی و ساخت موزه ها ، الگوی ، معبد- موزه » رایج شد موزه ها عهده دار نقش عمده ای در ایجاد سبک هیا معماری شدند به عبارت دیگر طراحی موزه ها محلی برای بروز ظهور سبکهای مختلف معماری به منظور مجذوب ساختن مردم گردیدد . همچنین موزه های این دوره اساسا خصلت هنری و تاریخی و باستان شناختی داشتند و در بر انگیختن وقوف به ارزش تمدن اروپایی یا غربی به هنگام طلوع ملی گردید اروپایی و امپریالیسم متناظر آن نقش قابل ملاحظه ای ایفا کردند.

در صد سال بین 1850 و 1950 ، پدیده های پندی بروز کردند که با تاثیر بر یکدیگر به پیدایش « جهان موزه ها » منجر گردیدند. که بذر وضع کنونی را در بطن خود داشت . این پدیده ها عبارت بودند از ادامه گسترش انقلاب صنعتی در اروپا و ایالات متحده، استقرار رژیم های دموکراتیک ، تحولات بنیادی در علوم و تسریع پیشرفت فنی ، گسترش استعمار اروپا و آمریکا ، اعم از اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان ، اشاعه وسایل ارتباطی و بروز جنبه «دموکراتیک » در آموزش و فرهنگ .. این دوره هم چنین شاهد پیدایش انواع تازه ای از موزه شد : از جمله موزه های انسان شناسی و مردم شناسی ، موزه های علوم و فنون ، موزه های تاریخ شهرها ، موزه های مواضع باستان شناسی و نیز ناظر کشف نقش آموزشی موزه ها و پیدایش آگاهی حرفه ای گردید.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41فایل دانلود پاورپوینت مراسم نوروز در عهد صفویه

دانلود پاورپوینت نوروز در عهد صفویه;چگونگی برگزاری نوروز در عهد صفویه;نوروز در عهد صفویه;تحقیق درباره نوروز در عهد صفویه;دانلود پروژه نوروز در عهد صفویه;نوروز در دوران صفویه;جشن نوروز در صفویه;پاورپوینت جشن نوروز در زمان صفویه;جشن نوروز در صفویه

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان است

پاورپوینتمراسم نوروز در عهد صفویه

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه،

جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده

از دوران ایران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و

هنوز هم مردم مناطق گوناگون فلات ایران، نوروز را جشن می‌گیرند.

زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است که امروزه به آن برابری

بهاری می‌گویند.

توضیحاتی از متنپاورپوینت

جشن گلریزان در نوروز :

یک جشن دیگر در نوروز، جشن گل سرخ و یا به عبارت دیگر، جشن

گلریزان است. این جشن در بهار و در مراسم شکوفه زدن گل سرخ

برگزار می‌شد و تا زمانی که گل سرخ وجود داشت، ادامه می‌یافت.

در این جشن شب و روز در اماکن عمومی رقص و پایکوبی برپا می‌شد

و شماری از نوجوانان که برای سرگرمی مردم در قهوه خانه‌ها

می‌رقصیدند،

در خیابان‌ها و محلات شهر راه می‌افتادند و عده‌ای هم همراه آن‌ها،

طبق‌هایی پر از چراغ حمل می‌کردند و بر سر و روی عابران گل می‌ریختند

و از آنان پول می‌گرفتند. زنان و مردان شهر در حومه شهر‌ها به گردش

می‌پرداختند و غذا و تنقلات می‌خوردند و از روی شوخی به یکدیگر

گل سرخ پرتاب می‌کردند.

فرمت :پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد صفحات :15

مختص ارائه کلاسی و کنفرانس

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 15فایل پکیچ کامل کنکور ارشد باستان شناسی

باستان شناسی;کنکور ارشد باستان شناسی;جزوه و پکیج باستان شناسی

با خریداین پکیج من به شما تضمین می دهم که در کنکور ارشد سال اتی رتبه عالی را اخذ خواهید کرد من باهمین جزوات رتبه 80 را کسب کردم با اینکه رشتهام غیر مرتبط بود ولی با خوندن فقط سه فایل رتبه 80 را اخذ کردم خیلی خوب بود متون تست گونه وطبقه بندی شده

این مجموعه دارای 5 فایل با سوالات طبقه بندی شده و تست گوه وهم چنین در اخر انها تست هایی امده برای امادگی بیشتر .این فایل را برنامه رار استخراج کرده ومی توانید صورت پی دی اف مطالعه فرمایید.

پنج مجموعه شامل :

1-باستان شناسی ماقبل تاریخ ایران

2- ما قبل بین النهرین

3-دوران تاریخی ایران

4- دوران اسلامی

5- زبان تخصصی باستان شناسی

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 1000فایل دانلود تحقیق میراث فرهنگی و حفاظت از آن

میراث فرهنگی ;حفاظت از میراث فرهنگی ;ثروت فرهنگی;ارزشهای میراث فرهنگی

میراث فرهنگی و حفاظت ازآن مقوله ای است که امروزه بسیاری از جوامع به خصوص جوامع پیشرفته ای که حتی پشتوانه چندان غنی تاریخی و فرهنگی ندارند به صورت کاملا تخصصی به آن می پردازند پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی در کشور ما ، اهمیت پرداختن به این زمینه تخصصی را کاملا مشخص و ضروری می نماید

مقدمه :

میراث فرهنگی و حفاظت ازآن مقوله ای است که امروزه بسیاری از جوامع به خصوص جوامع پیشرفته ای که حتی پشتوانه چندان غنی تاریخی و فرهنگی ندارند به صورت کاملا تخصصی به آن می پردازند. پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی در کشور ما ، اهمیت پرداختن به این زمینه تخصصی را کاملا مشخص و ضروری می نماید

بر اساس تعریف جامع حقوقی و دستور العمل های بین المللی، به کلیه ارزشهایی که توسط گذشتگان برای ما به میراث گذاشته شده اند و ما موظف هستیم آنها را تبدیل به ثروت فرهنگی کنیم، میراث فرهنگی گفته می شود. ارزشهای فرهنگی می تواند شامل ارزشهای تاریخی، اجتماعی، زیبائی شناختی و علمی باشند. طبق تعاریفی اگر ارزش میراثی به جا مانده، قدمتی بیش از صد سال داشته باشد ارگانهایی مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف به حفاظت از آن هستند.

اما هر پدیده با قدمت صد سال را نمی شود حفاظت کرد و نتیجتا ارزشهای دیگری مد نظر است به عنوان مثال ارزشهای اجتماعی که برخواسته از نظام ارزش گذاری گروهی خاص از جامعه باشد، خاکریزی از جنگ که برای افرادی که این فضا را حس کرده اند مقدس است ولی سایر افراد این ارزش را حس نمی کنند یا خانه استاد شهر یار در تبریز که با قدمتی کمتر از صد سال دارای ارزش اجتماعی است و یک ارزش میراثی محسوب می شود که باید نگهداری شود.

این ارزشها صرفا بنا نیستند ممکن است بنا باشد، شیء باشد، آثار فرهنگی و تاریخی منقول و غیر منقول باشد، حتی قصه ها و ضرب المثلها و بازیها هم بخشی از این مجموعه محسوب می شوند.

در مورد ارزشهای زیبایی شناختی می توان به موزه هنر های معاصر اشاره کرد که تاریخی نیست ولی به لحاظ ترکیب خاص و معیار های زیبائی شناختی آن، باید حفاظت شود. در زمینه ارزشهای علمی معمولا اولین ها شامل اقدامات حفاظتی می شوند. به عنوان مثال در زمینه دانش ساختمان و سازه، اولین پل فلزی که در ایران ساخته شده است، اولین گنبد یا طاق، یک بنای خشتی مانند آنچه در بم تخریب شد، معرف بخشی از یک دانش هستند و ایجاد مسوولیت حفاظت می کنند بنابر این به طور کلی مجموعه پدیده هایی که دارای ارزش تاریخی، اجتماعی، زیبایی شناختی و علمی هستند در رده حفاظت میراث فرهنگی قرار می گیرند.

اقداماتی که در زمینه حفاظت از ارزشهای میراث فرهنگی صورت می گیرد:

حفاظت عنوان اقدامات کلی شامل تمام زمینه های تخصصی است که باید انجام شوند تا این ارزشها برای ما و آیندگان حفظ شوند و شامل چند نحوه برخورداست و به ترتیبی که توضیح می دهیم مداخله در پدیده میراثی بیشتر می شود، اولین بخش ، نگهداری(preservation) است. در این مرحله موظف هستیم که پدیده را همانطور که هست حفظ کنیم زیرا خود همان کالبد گویای ارزش است و اگر بخواهیم آنرا به حالت اولیه برگردانیم ارزش آن از بین می رود. به عنوان مثال در ارگ علیشاه تبریز جای گلوله های دوران مشروطیت موجود است، وجود این آثار روی دیواره ها باعث نمی شود برای حفظ ارزش، قسمت گلوله خورده را باز سازی کنیم و حفاظت از این اثر در مرحله نگهداری باقی می ماند و اتفاقی که در گذشته افتاده است به آیندگان معرفی می شود. در این مرحله به ساختار بنا استحکام می بخشیم و جلوی فرسایش در اثر باد و باران و باکتریها و تخریب های مصنوعی را می گیریم.

در مرحله دوم موظف هستیم کمی جلو تر برویم چون مشاهده می شود با نگهداری صرف، ارزش میراثی بیان نمی شود. مثلا آتشکده ای که گنبد آن فرو ریخته است و حکایت از وجود سازه ای در گذشته و در پی آن نوعی رسم و رسوم است. با برگرداندن آن به حالت اولیه نشان می دهیم که چه روندی در این مکان در جریان بوده است. در این میان وظیفه داریم که بر اساس اسناد و مدارک ، ابتدا حالت اولیه آن را بشناسیم و سپس اقدام به باز سازی کنیم. در این مرحله اگر از مصالحی که متعلق به خود بنا است استفاده کنیم مرمت(Restoration) انجام داده ایم و دیوار یا گنبد یا کاشیکاری را با مصالح خود بنا و بر اساس مدارک موجود به حالت اولیه شناخته شده آن برگردانده ایم. اگر قسمتی از بنا مصالح خود را از دست داده باشد به صورت محدود اجازه داریم از مصالح جدید استفاده کنیم به طوری که در نگاه اول قابل تشخیص باشند به این مرحله باز سازی (Reconstruction) گفته می شود.

اگر در مراحل باز سازی و مرمت توانستیم ارزشها را نشان دهیم نباید جلو تر برویم ولی در برخی موارد پس از انجام این مراحل باز هم ارزشهای واقعی مشخص نیستند.

به عنوان مثال حمامی که مرمت شده ولی خالی است و بیننده در جریان عملکرد بینه و سر بینه و خزینه قرار نمی گیرد، در حالی که با باز سازی این عملکرد ها می توان حس فضای واقعی بنا را القاء کرد در غیر این صورت فقط ارزشهای تزئینی بنا معرفی می شود. در واقع کالبد بنا نشان داده می شود نه مفاهیم عملکردی آن. یعنی در واقع آنچه که بنا برای آن ساخته شده است نشان داده نمی شود و در این مرحله نیاز داریم که وارد عرصه جدی تری شویم. صرف نظر از بحث های اقتصادی موجود در این زمینه، آنچه هم اکنون در دنیابه عنوان بهترین راهکار حفاظتی مطرح است، استفاده عملکردی می باشد. در این قسمت وارد بحث احیاء(Conversion) می شویم که در دنیا کاملا متداول است. در ایران بیشترین کاری که برای احیاء انجام شده در حد موزه بوده است و بنا را در حد موزه تغییر کاربری داده ایم. بهترین مثال حمام گنجعلی خان در کرمان است که وقتی وارد آن می شویم عملکرد فضا ها کاملا ملموس است. در احیای موزه ای مساله ای که وجود دارد این است که ما به چه تعداد موزه حمام یا خانه تبدیل شده به موزه نیاز داریم؟ در این راستا می توانیم همان عملکرد خود بنا را احیاء کنیم مثلا حمام عمومی را تبدیل به صونا کنیم یا از خانه قدیمی به عنوان اقامتگاه استفاده شود. و یا عملکرد جدیدی تعریف کنیم، برای نمونه خانه ای که تبدیل به مدرسه یا اداره می شود. در استفاده مجدد بهترین استفاده ، استفاده ساز گار است. استفاده ای که کمترین دخالت فیزیکی را در کالبد بنا یا آثار میراثی شامل شود. اگر قرار است حمامی تبدیل به چایخانه سنتی شود دکوراسیون داخلی آن عوض می شود مانند چایخانه وکیل کرمان. هر قدر دخالتها کمتر و برگشت پذیر تر باشند بهتر است. در تبدیل حمام وکیل به چایخانه ارزش میراثی بنا حفظ می شود اما اگر قرار باشد حمام فین کاشان تبدیل به چایخانه شود مشکل پیش می آیدو نمی توان آنرا به لحاظ ارزش اجتماعی و واقعه تاریخی که در آن رخ داده است تغییر کاربری داد. بنابر این کاربری تعیین شده در احیا باید دارای کمترین دخالت، قابلیت برگشت پذیری و معرف ارزش میراثی بنا باشد.

فایل ورد 38 ص

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38فایل دانلود پاورپوینت خانه طباطبائی

خانه طباطبائی;ویژگی های خانه طباطبائی;موقعیت خانه طباطبائی;زیبایی های خانه طباطبائی

این خانه در نزدیكی خانه تاریخی بروجردی و در جوار بقعه مباركه امامزاده سلطان امیراحمد (كه این بقعه نیز از آثار هنری قرن نهم و دهم می باشد ) خانه باشكوهی وجود دارد

مقدمه

این خانه در نزدیكی خانه تاریخی بروجردی و در جوار بقعه مباركه امامزاده سلطان امیراحمد (كه این بقعه نیز از آثار هنری قرن نهم و دهم می باشد ) خانه باشكوهی وجود دارد و به خاطر اینكه سنگ بنای این خانه را شخصی به نام حاج سید جعفر طباطبائی نطنزی بنا نهاده است به خانه طباطبائی موسوم و مشهور گردیده است . در زمینی به مساحت 4730 مترمربع و در حدود سال 1250 قمری با مهارت و هنرمندی معمار معروف كاشانی استاد علی مریم احداث گردیده است .

خانه طباطبایی‌ها مشتمل بر چهار صحن و حیاط می باشد كه حیاط مركزی متعلق به قسمت بیرونی و دو حیاط متعلق به اندرونی و یك حیاط متعلق به خدمه بوده است .

قسمت اندرونی

خانه شامل اتاق پنج دری ساده در مركز و دو حیاط در دو طرف آن و دارای سرداب هائی كه بادگیرها هوا را در آن جریان می دهند كه این قسمت محل سكونت خانواده مرحوم طباطبایی بوده است . حیاط ضلع شمال غربی بزرگتر و تعداد اتاقهای آن بیشتر می باشد و دارای سرسرای پذیرائی مجزائی است . در زیر قسمت اندرونی مخصوصا اتاق مركزی سرداب بزرگی قراردارد كه دارای مشخصات منحصر به فرد خود است و به علل مختلف از جمله وجود بادگیر ، سقف ضربی ، نوع مصالح به كار رفته در بدنه ، دو جداره بودن بدنه ، وجود حوضی كه قبلا مركز سرداب بوده ، اختلاف ارتفاع با سطح كوچه حدود 8 تا 10 متر ، نسیم خنكی كه از سطح حوض حیاط مركزی وارد زیرزمین می شود ، همه این عوامل باعث شده تا به خصوص در فصل تابستان 15 تا 20 درجه اختلاف دما بین زیرزمین و بیرون آن مشاهده شود .

قسمت بیرونی

: شامل تالار بزرگ ( اتاق شاه نشین ) در مركز با نورگیرها و پنجره های مشبك رنگی و پنجره های كناری دو جداره كه عمودی باز و بسته می شود . این اتاق دارای تزئینات نقاشی و آئینه كاری و گچ بریهای جالب از جمله پنجره های مشبك گچی است كه همچون پارچه توری ظریفی به نظر می رسد . در دو طرف اتاق شاه نشین اتاق های گوشواره بنا شده است در جلوی اتاق شاه نشین ، ایوانی با آئینه كاری و گچبری های جالب دیده می شود . در طرفین تالار بزرگ دو حیاط خلوت و نورگیر به صورت قرینه یكدیگر احداث شده است كه دارای تابلوهای بدیع نقاشی می باشند و از نفایس آثا رهنری این دیار به شمار می آیند .

اسناد و قراین نشان می دهد كه هنرمند بزرگ و نقاشباشی دربار ناصرالدین شاه قاجار یعنی میرزا ابوالحسن غفاری كاشانی ملق به صنیع الملك با مالك خانه دوستی نزدیك و مراوده خانوادگی داشته لذا به احترام دوستی كه با مرحوم طباطبائی داشته در اجرای گچ بری ها و ترسیم نقاشی های این خانه نظارت داشته این و این مطلب ارزش و اعتبار تزئینات خانه طباطبائی را بسیار افزایش می دهد .

فایل پاورپوینت 25 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 25فایل دانلود پاورپوینت خانه های تاریخی تبریز

خانه های تاریخی تبریز;خانه های قدیمی تبریز;ویژگی خانه های قدیمی;خانه کوزه کنانی;خانه های قدکی;گنجه ای زاده;خانه سلماسی

شهر تبریز به عنوان مرکز ولیعهد نشین عصر قاجار و دومین شهر پر رونق کشور از لحاظ داشتن خانه های قدیمی،بسیار در خور توجه است

مقدمه:
تبریز به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای کشور با بیشینه تاریخی و فرهنگی از گذشته های دور بنیانگذار بسیاری از سبک های هنری و پیشگام در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بوده است.

شهر تبریز به عنوان مرکز ولیعهد نشین عصر قاجار و دومین شهر پر رونق کشور از لحاظ داشتن خانه های قدیمی،بسیار در خور توجه است.طبق مطالعات اولیه حدود 300 خانه قدیمی ارزشمند در شهر تبریز وجود دارد که از این میان نزدیک به 80 باب از آنها با معرفی میراث فرهنگی با کاربری فرهنگی تثبیت شده اند تا از گزند تخریب مصون بمانند.

فهرستی از خانه های تاریخی تبریز

-خانه کوزه کنانی (مشروطه) -خانه امیر کبیر (امیر نظام) ، قاجاریه
-خانه های قدکی-بهنام-گنجه ای زاده ، قاجاریه -خانه علوی ، قاجاریه
-خانه سلماسی ، اوائل قاجار -خانه حریری ، قاجاریه
-خانه دکتر صحتی ، اوائل قاجار-پهلوی – خانه رستگار ، پهلوی
-خانه اردوبادی ، پهلوی اول -خانه امیر ارشد ، قاجاریه
-خانه ساوجبلاغی ، پهلوی اول -خانه حیدر زاده ، قاجاریه
-خانه گنجعلی زاده ، پهلوی اول -خانه سرخه ای ، قاجاریه
-خانه لاله ای ، اوائل پهلوی -خانه شربت اوغلی ،
-خانه بلورچیان -خانه گنجه ای زاده ، قاجاریه
-خانه نیشابوری ، اواخر پهلوی اول -خانه ثقه الاسلام ، پهلوی
-خانه رحیمی ، قاجاریه -خانه حداد ، اواخر قاجار
-خانه کاوه ، قاجاریه -خانه کمپانی ، پهلوی اول
-خانه نقشینه ،قاجاریه -خانه صدقیان ، قاجاریه
-خانه ، مجتهدی ، قاجار و پهلوی اول -خانه صرافلار ، قاجاریه و پهلوی اول
-خانه سیلاب ، قاجاریه -خانه حاج شیخ ، قاجاریه
-خانه حسین زاده (یاشار) ، قاجاریه -خانه ختایی ،اوائل صفویه واواخر قاجار
-خانه صلح جو ، قاجاریه -خانه معبودی ، قاجاریه

فهرستی از خانه های تاریخی تبریز

-خانه مسیو ، قاجاریه -خانه نیکدل ، قاجاریه
-خانه حسین زاده (یاشار) ،قاجاریه -خانه و باغ کلانتری
-خانه احتشام الدوله ، اواخر قاجارو پهلوی اول -خانه زمانی ، پهلوی
-خانه کوچه مشکیان ، قاجاریه -خانه نعمت زاده ،قاجاریه
-خانه امیر ، قاجاریه -خانه امیر پرویز ، پهلوی
-خانه خیابانی ، اواخر قاجار و پهلوی اول -خانه شربت زاده ، قاجاریه
-خانه انصارین ، اواخر قاجار -خانه ساعتی ، پهلوی
-خانه فتحی ، پهلوی اول -خانه میرزا محمد ثقه الاسلام ، پهلوی
-خانه پروین اعتصامی ، پهلوی اول -خانه امیر فاطمی ، پهلوی
-خانه ستار خان ، پهلوی -خانه عهدی، قاجاریه
-خانه سلطان القرایی ، قاجاریه و پهلوی -خانه قالیچی ، اواخر قاجار و پهلوی
.و…………..

فایل پاورپوینت 84 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 84فایل دانلود پاورپوینت رباط ها و بررسی نمونه های آن

بررسی رباط ها و نمونه های آن ;رباط کاروانسرا ها ;انواع کاروانسرا ;سابقه تاریخی رباطها ;معماری رباطها ;تقسیم بندی رباطهای ایران

از جمله یادگارهای پر ارزش معماری ایران رباطهاست كه از روزگار كهن به دلایل گوناگون و ارتباطی چون جریانات اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی و مذهبی بنیاد گردیده و در ادوار مختلف بتدریج توسعه و گسترش یافته است

سابقه تاریخی رباطها

معماری رباطها تقسیم بندی رباطهای ایران

بررسی انواع رباط های حیاط دار مناطق مركزی ایران

گذری بر قصر بهرام

از جمله یادگارهای پر ارزش معماری ایران رباطهاست كه از روزگار كهن به دلایل گوناگون و ارتباطی چون جریانات اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی و مذهبی بنیاد گردیده و در ادوار مختلف بتدریج توسعه و گسترش یافته است. عملكرد های گوناگونی كه رباطها در گذشته بعهده داشته اند باعث شده است نامهائی ما نند كاربات – ساباط – خان و این در فرهنگ لغات داده شود كه در اصل دارای وظایف مشابهی مانند رباطها بوده ولی از نظر خصوصیات و معماری هر یك دارای ویژگی های متفاوت بوده اند . با توجه به كار برد ‎ وتوسعه گسترش رباطها درایران می توان علل پیدایش رباطها را نیازاساسی و حمایت كاروانیان دانست ، بنابراین بناهای مشابهی كه با نامهای مختلف احداث گردیده به احتمال زیاد بهمین منظور و هدف بوده است. بر طبق تاریخ ، بنیاد كاروانسراها در ایران از زمان هخامنشی آغاز می شود.

هر دوت مورخ یونانی دركتاب پنجم خود ازساختمانهایی گفتگو میكند كه توسط هخامنشیان بین شوش و سارد ساخته شده بود ، هردوت ازیكصد و یازده بنای شبیه كاروانسرا ( چاپارخانه) نام می برد كه در فاصله حدود دو هزار و پانصد كیلومتر بین پایتخت هخامنشی و سارد بنا گردیده بود و كاروانیان این فاصله را در طی سه ماه طی می كردند .ازدیاد توقفگاه ها یا رباطها در گذشته برای راههای ارتباطی و جریانات اقتصادی كشور كه مورد توجه و علاقه حكومت بوده ، می باشد . مطالعه راههای ارتباطی و جاده های بازرگانی و نظامی و نتایج تحقیقات وكاوشهای باستان شناسی معلوم می دارد كه از گذشته دور نیاز وافری به ایستگاه های بین راهی و امنیت و رفاه كاروانیان احساس می شده است. گرچه ساختمان یا بنای ساخته شده ای از این گونه كاروانیان از عهد هخامنشی بجای نمانده ، ولی كاوشهای علمی در آینده اینگونه مراكز و ایستگاه های ارتباطی را شناخته و نحوه معماری آن را روشن خواهد ساخت.

دردوره طولانی سلسله اشكانیان درایران و حوزه نفوذ و اقتدارشان یعنی از شرق (استپ آسیای مركزی) تا منطقه تحت نفوذ آنان در غرب یعنی بین النهرین ایستگاه های ارتباطی و رباطهائی وجود داشته است . همانطوریكه میدانیم هنر و معماری عهد اشكانیان كاملا شناسائی و تحقیق نگردیده وبخصوص ویژگی های معماری و تزئینات معماری آن ناشناخته مانده پس بنابراین نمی توان در حال حاضر ازنحوه معماری یا توسعه رباط عهد پارتی نظریه ای را ارئه داد .

ولی با مقایسه قلاع و شهرهای اشكانی كه اخیرا در دشت گرگان شناخته شده ‎میتوان گفت احتمالا رباطهای آن زمان از خشت و آجر بوده و بصورت مربع و مستطیل بنا گردیده و بر طبق شیوه معماری آن زمان دارای ایوانی بوده كه محور اصلی بنا است و از پشت ایوان فضای باز حیاطی شكل وجود داشته و اطاقها واطراق گاه در اطراف حیاط ساخته می شده است . در دوره ساسانی اهمیت زیادی به ایجاد راهها و همچنین امنیت جاده ها داده شده ، از جمله این رباطها می توان رباط دروازه گچ ، كنار سیاه در استان فارس ، دیر گچین و رباط انوشیروانی را در امتداد جاده ابریشم نام برد. در دوره اسلامی تحولات چشمگیری در احداث كاروانسراها به وجود آمد و همانطور یكه قبلا گفته شد در ارتباط با مسائل اقتصادی ، مذهبی و نظامی احداث اینگونه بناها وارد مرحله جدیدی شد و شكل تازه ای بخود گرفت .

فایل پاورپوینت 37 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 37